Jihlavsko

Průvodce Vysočinou > Co vidět > Historie

Státní zámek Telč - památka světového kulturního dědictví UNESCO

Renesanční zámek vznikl přestavbou gotického obranného hradu v 16. století. Konečnou podobu vtiskl zámeckému areálu italský architekt Baldassare Maggi. Je to jeden z nejlépe dochovaných renesančních architektonických komplexů v České republice. Zvláště cenné je vnitřn&i

Jihlavské podzemí

(Jihlava) Jihlavské podzemí je druhým největším systémem zachovaným pod historickou zástavbou na území naší republiky. Chodby vznikly vzájemným propojením sklepů, které byly od konce 14. století tesány ve skále, mnohdy ve třech patrech pod sebou a slouž

Historické jádro města Telč - světové kulturní dědictví UNESCO

Historické jádro města Telče se může pochlubit několikanásobnou památkovou ochranou. V roce 1970 bylo centrum města prohlášeno městskou památkovou rezervací, v roce 2002 bylo jako jedno z prvních mís

Státní zámek Telč - památka světového kulturního dědictví UNESCO

Renesanční zámek vznikl přestavbou gotického obranného hradu v 16. století. Konečnou podobu vtiskl zámeckému areálu italský architekt Baldassare Maggi. Je to jeden z nejlépe dochovaných renesančních architektonických komplexů v České republice. Zvláště cenné je vnitřn&i

Jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly Jihlava

Příchod jezuitů do Jihlavy se datuje k roku 1625. Založení řádového domu bylo značně podporováno jihlavskými měšťany a jezuité tak získali zázemí ve formě statků, hospodářských dvorů a dokonce i peněz. Městská rada vyčlenila ke stavbě jezuitské koleje blok t

Telčské podzemí

Pod většinou domů na náměstí Zachariáše z Hradce, a také pod částí zámeckého areálu se v Telčí rozprostírá středověké sklepení. Jednotliv

Farní kostel sv. Jakuba Většího Jihlava

Mimořádný význam pro život ve městě měl právě farní chrám zasvěcený patronu horníků sv. Jakubu Většímu a Máří Magdaléně. Výstavba kostela trvala až do roku 1257, kdy byla jeho část s presbytářem vysvěcena olomouckým biskupem Brunem ze Schauenbur

Hrad Roštejn

(Doupě) Původně gotický obranný hrad byl v 16. století přestavěn na renesanční lovecké sídlo. Po úderu blesku roku 1915 hrad vyhořel, v šedesátých letech 20. století byl opraven a zpřístupněn veřejnosti. V současné době slouží hrad pro prezentaci sbírkového fondu Muzea Vysočiny J

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Polná

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1700 - 1707 podle návrhu italského architekta Dominika de Angeli. Svým vybavením a výzdobou je srovnatelný s biskupskými chrámy. Interiér je bohatě vyzdoben štukatérskou prací florentinských umělců, Sieberovy varhany jsou největš&iacut

Historické centrum města Jihlavy

(Jihlava) Je městskou památkovou rezervací. Svažité obdélníkové náměstí patří svou rozlohou (36 650 m2) k největším historickým náměstím v zemi. Lemují ho cenné měšťanské domy na gotických základech, doplňuje ho barokní morový sloup a dvě kamenné kašny. Pod městským historickým jádrem se nachází podzemní labyrint chodeb v celkové délce 23 km. Část chodeb je

Klášter Panny Marie a kostel sv. Petra a Pavla, Nová Říše

Premonstrátský klášter byl původně ženským klášterem. Byl založen v roce 1211. Dnešní vzhled získala klášterní budova při přestavbách v polovině 16. století a počátkem 19. století. Nejvýznamnější je klášterní knihovna s n&aacut

Židovská čtvrť Polná

Židovská komunita je v Polné doložena již v průběhu 15. století. Městská část však směla být vybudována až ve druhé polovině 17. století. Ghetto se synagogou vzniklo v letech 1681 – 1685 a svým dochováním, celistvostí i zajímavým půdorysem ve tvaru trojúheln&ia

Regionální židovské muzeum - synagoga Polná

Stará synagoga stávala v roce 1675 na Dolním městě. Po vzniku Židovského města na tzv. Horním městě postavila vrchnost od základu novou klenutou synagogu z kamene a cihel. Po četných požárech byla vždy znovu přestavěna. Z původního barokního vzhledu synagogy se zachovala čtyři typicky protáhlá okna

Regionální židovské muzeum - rabínský dům Polná

Dostavbou jednoho patra sousedního domu v roce 1717 vznikl vedle synagogy dům židovské obce, v přízemí s bytem šámese (kostelníka) a černou kuchyní s pekárnou macesů a se vstupem k rituální lázni v suterénu, v patře poté byl byt rabína, kanceláře obce a rabínská k

Židovský hřbitov Polná

Pohřebiště polenských Židů je umístěno na Dolním městě – Pod Kalvárií, kde bylo až do II. poloviny 17. století původní sídliště několika židovských rodin. K založení hřbitova došlo pravděpodobně počátkem 16. století. Nejstarší část hřbitova je v

Kostel sv. Ducha, Telč

Kostel sv. Ducha byl postaven na místě původního románského kostela těsně přiléhajícího k věži. První písemně doložená zmínka o tomto kostele pochází z roku 1487. V letech 1655-1691 došlo k několika požárům krovu. V 17. a 18. stolet&iac

Farní kostel sv. Jakuba, Telč

Farní kostel sv. Jakuba byl založen současně s městem, dnešní dvoulodní podoba je z poloviny 15. století. Na jeho 60 m vysoké věži jsou dochovány dva vzácné zvony, Jakub a Marie. Na konci křížové chodby u kostela, pocházející z roku 1737, jsou desky věnované obětem I. a II. světov

Židovská čtvrť Třešť

První stopy židovského obyvatelstva v Třešti, které se zde usadilo po vyhnání z Jihlavy, můžeme nalézt v 15. století. Po nařízení hraběte Ferdinanda Arnošta Herbersteina v druhé polovině 17. století, se museli všichni obyvatelé židovského původu přestěhovat do jedné

Synagoga Třešť

Po požáru v roce 1824, jenž zničil židovské ghetto v Třešti, byla díky finanční podpoře Izáka Wiesenwalda a sbírce občanů postavena empírová synagoga, kterou nalezneme severně od náměstí T. G. Masaryka v ulici Franze Kafky. Jako jediná u nás se vyznačuje loubím a průčelím. N&aa

Zřícenina hradu Rokštejn

(Bítovčice) Nad údolím se tyčí hrad Rokštejn se zbytky dvou paláců a mohutnou hranolovou věží, která dosahuje výšky 17 metrů. Poprvé je hrad připomínán v roce 1289. Kolem roku 1359 připojuje hrad ke svému zboží moravský markrabě Jan Jindřich. Mezi lety 1396 - 1399 se dostává hrad

Židovský hřbitov Třešť

Leží ve stráni v tzv. Korečníku na rozloze 3,5 tis m2, jihozápadně od centra města při silnici na Telč. Pozemek je ohraničený kamennou zdí. Mezi přibližně 1200 náhrobky nalezneme cenné ukázky barokního a klasicistního typu se symbolikou, nejstarší náhrobek pochází z roku 170

Židovská čtvrť Jihlava

Osídlení židovského obyvatelstva v Jihlavě můžeme datovat krátce po založení samotného města v polovině 13. století. K zániku židovské čtvrti včetně synagogy a hřbitova došlo po vypovězení Židů z města v roce 1426. Židovské rodiny se odtud rozptýlily do okolních obcí a měst

Dům Gustava Mahlera Jihlava

Počátky původně středověkého domu ve Znojemské ulici 4 spadají do 16. století. Při klasicistní přestavbě na začátku 19. století byl dům pravděpodobně zvýšen o druhé patro a opatřen zajímavou fasádou, z téže doby pocházejí také vstupní dve

Hudební festival Mahler Jihlava – Hudba tisíců

Hudební festival Hudba tisíců připomíná prostřednictvím série koncertů, pěveckých recitálů a dalších společenských akcí osobnost a tvorbu velkého rodáka z Vysočiny – hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera. První ročník tohoto festivalu klasick&eac

Židovský hřbitov Jihlava

Významná památka připomínající existenci židovské obce. Hřbitov byl založen roku 1869, má rozlohu 8 879 m2 a stojí zde přes 1000 náhrobků. Jeho rekonstrukce byla dokončena v roce 1993. Byl opatřen kovanou vstupní branou se židovskou symbolikou, do průčelní z

Park Gustava Mahlera Jihlava

Park Gustava Mahlera je novým architektonicky a kompozičně jedinečným parkem s odkazy na dílo hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera a na jeho spojení s městem Jihlavou. Rozkládá se na místě někdejší židovské synagogy, kterou hudební skladatel a dirigent v době života v Jihla

Zřícenina hradu Štamberk

(Telč) Severozápadně od obce Lhotka u Telče se na skalnatém návrší nachází zbytky hradu, který zde nechali postavit Šternberkové - pravděpodobně Jaroslav ze Šternberka, připomínaný v letech 1284 - 1287 jako purkrabí na hradě Bítově. Později patřil hrad pánům z Hradce a za husitsk&y

Židovský hřbitov Brtnice

O významném postavení Židů v historii Brtnice svědčí i to, že zde byly minimálně dva židovské hřbitovy. Tzv. starý hřbitov se nacházel při silnici do Panské Lhoty a byl založen před rokem 1600 jako náhrada za ještě starší hřbitov, který zrušila vrchnost. Nejstarší

Židovská čtvrť Brtnice

Židé přišli do Brtnice údajně již ve 14. století. Tato skutečnost však není jasně prokazatelná. Doložena je až od poloviny 17. století. V období od konce 18. do poloviny 19. století mělo v Brtnici bydlet asi 60 židovských rodin. V roce 1857 zde žilo 540 osob, v roce 1900 už jen 123 osob. Obyvatelé žParní mlýn Telč

Kdo se vydá z centra Telče jižně okolo Staroměstského rybníka směrem na - Oslednice, může navštívit novou zajímavost - památkově chráněný objekt parního mlýna. V nedávné době zde byl otevře

Zámek Brtnice

Původně gotický hrad z třicátých let 15. století dal poprvé přestavět ve druhé polovině 16. století Hynek Brtnický z Valdštejna, který byl hejtmanem moravského markrabství. Autorem renesanční přesta

Městské hradby v Jihlavě

(Jihlava) Hradby byly kolem královského horního města budovány od poloviny 13. století. Tříkilometrové opevnění tvořily dva pásy hradeb s věžemi, baštami, příkopem a pěti městskými bránami. Pro svou strategi

Konvikt sv. Andělů Telč

Konvikt sv. Andělů byl původně sladovnou, jež byla v 16. století po příchodu jezuitů předělána na konvikt sv. Andělů. Tato budova sloužila jako škola chrámové hudby a zpěvu. Po zrušení řádu se stal konvikt obytným

Jihlavská radnice

(Jihlava) Písemné prameny dokazují, že první radnice byla na protější západní straně vedle rychty (bývalá prodejna Baťa, dnes drogerie Teta). Novou radnici získalo město Jihlava v r. 1425 koupí domu Mikulá

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie Jihlava

Chrám Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým klášterem byl postaven zcela v duchu poslání minoritů. Areál minoritského kláštera Nanebevzetí Panny Marie vznikl v naprosto neosídleném

Dominikánský kostel Povýšení sv. Kříže Jihlava

Kostel Povýšení sv. Kříže byl oproti minoritskému budován jako jeho architektonický protiklad, jeho výstavba je stylově odlišná a je zcela jinak prostorově koncipována. K zahájení v&ya

Areál hradu a zámku v Polné

(Polná) Původně hrad ze 13. století představuje soubor fragmentů architektonických objektů rozmanitého slohového pojetí. Ve druhé polovině 15. století byl pozdně goticky upraven. Roku 1584 dal Zachariáš z Hradce přestavět hrad v rene

Farní kostel sv. Martina, Třešť

Kostel je nejstarší památkou ve městě. Byl založen ve 13. století, dostavěn ve druhé polovině 15. století a později zbarokizován. Na přestavbě v 18. století se významně podílel místní zednický mist

Kostel sv. Kateřiny Sienské, Třešť

Filiální chrám byl založen v 16. století jako německý luteránský kostel. V 19. století vnitřní zařízení vyhořelo a bylo obnoveno r. 1842. Je zde zachován náhrobek J. V. Vencelíka z Vrchovi&scaro

Židovský hřbitov Telč

K výstavbě židovského hřbitova došlo až ve druhé polovině 19. století. Do té doby byli židé z oblasti Telče pochováváni na hřbitově v nedaleké obci Velký Pečín. Telčský židovský hřbitov

Židovská čtvrť Telč

Koncem 17. století sídlila židovská komunita v Telči převážně v Židovské a Hradební ulici v domcích, které přiléhaly k hradbám města, kde vznikla i synagoga. Ta ovšem shořela při požáru v roce 1885. Po

Křížová cesta v Třešti

(Třešť) Křížová cesta vede od kostela sv. Martina k šibeničnímu vrchu, kde se ve starých dobách vykonávalo hrdelní právo. Nechal ji vybudovat Franz Killian. Vysvěcena byla 4.6.1878 misionáři. V roce 1991 byla opravena. (Tře

Synagoga Telč

Synagoga v Telči byla postavena v novorománském stylu roku 1904. Židovské obci sloužila až do druhé světové války, kdy bylo vybavení interiéru zcela zničeno nacisty. Poté, co válka skončila, přešla stavba do vlastnictví města, které si ji upravilo pro své potřeby a začala ta

Kostel Jména Ježíš, Telč

Kostel Jména Ježíš, který byl postaven v letech 1666 – 1667, je spolu s gymnáziem, kolejí a konviktem nedílnou součástí jezuitského areálu. Do náměstí se atypicky obrací boční fas&aa

Park Gustava Mahlera Jihlava

Park Gustava Mahlera je novým architektonicky a kompozičně jedinečným parkem s odkazy na dílo hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera a na jeho spojení s městem Jihlavou. Rozkládá se na místě někdejší židovsk&ea

Židovský hřbitov Batelov

Někdejší přítomnost Židů v Batelově je připomínána pouze jejich náhrobky na hřbitově ukrytém v listnatém lese nedaleko obce. Hřbitov vznikl ve druhé polovině 15. století. Najdeme zde náhrobní kameny baro

Židovská čtvrť a hřbitov Puklice

Po vyhnání Židů z Jihlavy, které proběhlo v 15. století našli tito vyhnanci útočiště v okolních obcích a městečkách. Kromě jiných přišli také do Puklic. Celkem 14 domů a 4 masné kr&aa

Židovská synagoga Batelov

Původní synagoga byla zničena v roce 1790 požárem. O čtyři roky později na tom samém místě vyrostla nová synagoga, která byla v roce 1825 klasicistně upravena. Bohoslužebným účelům sloužila synagoga až do 2. světové v&aa

Židovská čtvrť Batelov

Židovská čtvrť v Batelově byla zmiňována od poloviny 15. století. Přišly sem také židovské rodiny, které byly vypovězeny z Jihlavy. V těch dobách byla pravděpodobně ustavena židovská obec, která ovšem od dobyZřícenina hradu Janštejn

(Horní Dubenky) Na mírné skalnaté vyvýšenině poblíž Panských Dubenek se nachází pozůstatky věže gotického hradu. Počátky hradu jsou nejasné, koncem 14. století přešel do majetku pánů z Hradce. Jeho z&

Evangelický kostel sv. Pavla

(Jihlava) Je nazvaný na počest protestantského kazatele Pavla Sperata, který v Jihlavě působil. Právě on se zaslouži

Kostel sv. Jana Křtitele Jihlava

Vznikl jako produkt kolonizace na sklonku 12. století. Byla to nejstarší kamenná stavba na celé Českomoravsk

Husova knihovna Polná

V Polné bylo založeno již v 19. století několik knihoven (učitelská, obrozenecká) a spolek Čtenářská beseda. Počátkem 20. století byla jedna obecní a osm spolkových knihoven sloučeny v jednu. Oficiálně byl zah&a

Zámek Třešť

Původně středověká tvrz z roku 1513. Čtyřkřídlou budovu s nárožními věžemi a arkádami vybudoval v 16. století M. Grimm, v polovině 17. století bylo druhé patro přestavěno k obytným účelům. Dnes slouží jak

Zámecký kostel Brtnice

Stavebníkem původní evangelické modlitebny zasvěcené sv. Matoušovi byl v roce 1588 Hynek Brtnický z Valdštejna. Roku 1629 započali Collaltové s přestavbou podle plánů architekta G. B. Pieroniho. Byl přetvořen interiér a

Kaple rodiny Schumpeter-Killian Třešť

Pseudorenesanční kaple, vybudována roku 1888, odráží prestiž a bohatství rodiny Schumpeterů. J. A. Schumpeter byl jedním z nejvýznamnějších ekonomů 20. století, první rakouský ministr financí a čestný profesor Harvardské univerzity.

Mosty v Brtnici

(Brtnice) Ve scenérii městečka se nevšedně uplatňuje říčka Brtnice. Barokní sochy světců na jejích mostech vytvořil zdejší rodák David Lipart v letech 1715-18. Mostní stavbu má město i ve svém znaku. Zvláštností je tzv. Židovský most, který se zámkem v pozadí tvoří Brtnické

Mohyla smíření Třešť

Mohyla smíření se nachází na Šibeničním vrchu. Mohyla jsou kruhovitě uspořádané kameny asi o průměru 5 m a vysoké skoro 2 m. Na vrcholu je umístěn kříž. Drobný kámen z polí okolo a před mohylou symbolizuje moře hříchů všech lidí proti Bohu a jeho přikázáním, prosti

Židovský hřbitov Střítež

Asi 500 m jihozápadním směrem od obce u Zámeckého rybníka se nachází židovský hřbitov, kde najdete náhrobky s hebrejskými, německými a českými nápisy. Pochází z doby v rozmezí 18.

Farní kostel sv. Jakuba Většího Brtnice

Tvoří dominantu historické zástavby městečka. Byl postaven kolem roku 1727 na gotických základech. Požár roku 1760 ho poškodil natolik, že v letech 1776 -1784 musela být provedena téměř novostavba. V kostele jsou um&iacut

Sousoší Nejsvětější trojice Polná

Sousoší Nejsvětější trojice na Husově náměstí zhotovil polenský mistr Václav Morávek - žák pražského sochaře F. M. Brokoffa.

Kostel sv. Kateřiny Polná

Kostel sv. Kateřiny byl založen ve 14. století pány z Pirkštejna. V kostele jsou zbytky fresek z počátku 15. století. Kolem kostela je lesní hřbitov se secesní hrobkou místního mecenáše Karla Varhánka.

Kostel sv. Ducha Jihlava

Kostel je poměrně jednoduchá stavba obdélníkového půdorysu s trojbokým závěrem se systémem vnějších opěráků a věžičkou. Byl postaven roku 1612 na hřbitově, kter&ya

Židovský hřbitov Větrný Jeníkov

Zdejší židovský hřbitov byl založen pravděpodobně v první polovině 17. století a byli zde pochováváni také lidé židovského vyznání z okolních obcí Úsobí a Herálec. Dnes je

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.