Jihlavsko

Naučná stezka „Jihlavská pevnost"

Jihlavské městské opevnění je významné nejen svým nebývalým rozsahem pevnostních zařízení a dalších složek pevnosti a obrany města, ale především jejich přínosem pro někdejší vojenský význam města ležícího na hranicích mezi Čechami a Moravou na významné obchodní stezce zvané „Haberská“.

Ve stručnosti lze vývoj jihlavské pevnosti (tedy především hlavního pevnostního okruhu) periodizovat do osmi hlavních období, která jsou zároveň i obrazem rozhodujících mezníků v historii města:

1)            První opevnění bylo budováno kolem vznikajícího města již krátce po jeho založení ve 13. století. Ve městě se hromadily podle tehdejšího měřítka obrovské částky v drahých kovech i v ražené minci, byla tu mincovna i sklady zboží rychle se rozvíjejícího obchodu. Nově vzniklé královské horní město bylo tedy významným hospodářským centrem, ale pro svou strategickou polohu na hranicích Čech a Moravy mělo i význam vojenský. O významu jihlavské pevnosti svědčí i skutečnost, že samotný český král dbal na budování, náležitou údržbu a opravy mohutného opevnění.

 2)           Ve 14. století prošlo opevnění stavebními proměnami, jejichž charakteristickým rysem je zesílení hradební zdi hranolovými či polokruhovými a plnými věžemi. Již v této době je známo pět městských bran. Stejně významná jako funkce vojenská byla v té době i jeho funkce bezpečnostní – Jihlavě tehdy často hrozilo přepadení lapky i útoky nepřátelských rytířů (nejznámější přepadení města nepřátelskými rytíři z roku 1402 je zobrazeno na nástěnném obraze v presbytáři kostela Matky Boží – je to nejstarší obraz města a jeho rozvinutého opevnění v českých zemích).

3)            V husitském období podnítily válečné události další zdokonalení pevnosti novými prvky s náznaky pozdější bastionové soustavy. Ta pak prošla zátěžovými zkouškami několikerého obležení. Právě ve válečných dobách se do Jihlavy uchylovali i lidé z okolí a svůj cenný majetek si tu ukládaly i významné instituce (svůj poklad a archiv si tu uložili mniši ze sedleckého kláštera, když utíkali před husity; uchýlili se sem i mniši z  kláštera želivského).

4)            Porevoluční období 15. stol. bylo díky válkám s Jiřím Poděbradským pro jihlavskou pevnost jedno z nejobtížnějších. Pravděpodobně z této doby pochází větší část dodnes zachovaného kamenného opevnění, které navazovalo na starší základy a bylo postupně zdokonalováno – např. hranolové věže byly postupně nahrazeny kulatými.

5)            16. století je v podstatě přechodné období mezi klasickým opevněním kamenným a zemními opevněními bastionového systému. Byly zesilovány brány, věže i bašty a bylo budováno či rozšiřováno předbraní.

6)            Od konce šestnáctého století se pak městské opevnění rozvíjí nejmohutněji. Souvisí to především s rozvojem dobývací techniky, který rychle předstihoval zaostávající prostředky obranné. Ochrana města pomocí kamenných hradeb již zastarala, a tak byla před původním kamenným opevněním vybudována podle tzv. bastionové soustavy mohutná opevnění zemní.

Třicetiletá válka odkryla některé slabiny městské pevnosti. Větší obranná opatření byla prováděna v r. 1639, když městu hrozil švédský útok - byly založeny nové šance a rozšířena i zdokonalena předsunutá opevnění s palisádami. V roce 1645 se Švédové Jihlavy zmocnili a hned zahájili rozsáhlé opevňovací práce. Opravovali a zdokonalovali staré kamenné opevnění, rozšiřovali a stavěli nová zemní opevnění v podobě pětibokých bastionů. K největší proměně jihlavské pevnosti tak došlo v poměrně krátkém období let 1646-1647. Švédy je proto třeba pokládat za vlastní tvůrce této pevnosti v její nejrozvinutější podobě. Dokonce o svém díle prohlašovali, že „Jihlava již není jen město, ale nepřemožitelná pevnost“.  Vývoj dalších událostí však ukázal, že sílu této pevnosti přecenili. Válečné události koncem třicetileté války měly totiž pro Jihlavu katastrofální následky – zredukovaly ji na pouhé město uvnitř hradeb. Protože pro vyčerpané město již bylo obnovování a udržování pevnosti neúnosným břemenem, náklady na její údržbu převzala země. Městská pevnost tak přestala být funkční složkou městského organismu a stala se pouhým opěrným bodem zemské a státní vojenské soustavy.

7)            Přestože Jihlava zůstávala pevností, její vojenský význam neustále upadal. Hradby, valy a bastiony nebyly opravovány, rozpadávaly se a zanášely příkop, který se zužoval a ztrácel hloubku. Zcela pozbyla na významu i městská hotovost. Poslední zbytky vojenské funkce hotovosti odpadly v r. 1751, kdy přišla do Jihlavy stálá posádka pravidelného vojska, čímž začala zcela nová kapitola vojenské historie Jihlavy. Ve městě a na předměstích vznikala různá vojenská zařízení. Jihlava se tak z překážky nepřekonatelné i pro nejlepší vojevůdce středověku změnila v město především vojenských skladů. V roce 1755 pak byla pevnost formálně zrušena.

8)            Přirozené chátrání pevnostního systému urychlovaly od konce 18. století pronikavější likvidační zásahy. Od r. 1783 začaly být bourány a odklizovány zemní náspy, byly zavezeny příkopy u bran a začalo se s rušením předbraní u hlavních městských bran. Z důvodu usnadnění dopravy pak byly postupně zbourány hlavní části fortifikační soustavy včetně vlastních bran  - Špitálské, Brtnické, Brněnské i Křížové. Ve druhé polovině 19. století byly v souvislosti s prodlužováním či vznikem nových ulic hradby na mnoha místech prolomeny. Ve 20. století pak byly zbourány celé úseky hradebního pásu.

O hradby, které jsou hlavním pozůstatkem bývalé městské pevnosti a zároveň svědectvím vojenského a politického významu Jihlavy i vynikajícího stavitelského umění minulých století, se dlouho pečovalo jen z důvodů více méně stavebně-bezpečnostních, aby jejich rozpadávající se části neohrožovaly obyvatele. Patřičná pozornost se hradbám začala věnovat až po prohlášení Jihlavy městskou památkovou rezervací v roce 1950.

Dnes zůstávají zachovány v neúplné podobě zhruba dvě třetiny starých kamenných hradeb, v menší míře původní příkop a jen ve zbytcích vnější val. Z pěti bran zůstala zachována jen jediná - brána Matky Boží, která se stala i jedním ze symbolů Jihlavy. Parkán je parkově upraven, ve Věžní ulici je pak možné vidět poslední zachovaný zbytek hradebního příkopu.

Použitá literatura:

Hoffmann, F.: České město ve středověku, Praha 1992.

 

Hoffmann, F.: Jihlavská pevnost. Více informací

Information centre - radnice Jihlava
Masarykovo náměstí 96/2
Jihlava
+420 565 591 835, +420 565 591 833
tic@jihlava-city.cz


 

Fotogalerie

 

Komentáře

Navštivte v okolí

2006 Nová lanová centra na Vysočině nabízí aktivní odpočinek (16.08.2006)

(Jihlava) Lanová centra jsou soubory překážek umístěných v různé výšce nad zemí a tvořená převážně lanovými prvky. Jsou zdrojem nejen fyzické zdatnosti, ale i aktivního odpočinku. Slouží

OCENĚNÍ PRO TURISTICKÉ WEBOVÉ STRÁNKY KRAJE VYSOČINA

(Jihlava) Na festivalu TOUR REGION FILM Karlovy Vary, který se konal ve dnech 5.10 - 9.10.2004, získala internetová prezentace turistických možností Vysočiny druhé místo v kategorii multimedia v konku

V letošním roce probudí památky hudba (10.9.2004)

(Jihlava) Pozvánka do kraje Vysočina na Dny evropského dědictví Ve dnech 10. - 19. září 2004 se v České republice u příležitosti Dnů evropského dědictví (EHD) opět otevřou stovky

Největší mobilní zvonohra u nás

(Jihlava) Jihlava byla vůbec prvním svědkem mimopražského koncertu zvonohry, která má 57 přesně vyladěných bronzových zvonů. Na světě bylo doposud postaveno 17 mobilních zvonoher. Pět jich je v

Pozvánka na Mezinárodní hudební festival MAHLER 2004 (3.9.2004)

(Jihlava) Letošní již třetí ročník festivalu Mahler Jihlava 2004 bude zahájen přímo v srdci Jihlavy na náměstí - představí se na něm nejmladší generace jihlavských muzikantů - Smyčcový orc

Jihlavská šatlava

(Jihlava) V Jihlavské šatlavě na Vás čeká stará vojenská věznice, která je v původním stavu z roku 1869 a je jedinou stavbou tohoto druhu v ČR.

Rybářská mapa

(Jihlava) Tematická informační mapa s vyznačenými svazovými a soukromými revíry, kde je možné provozovat rybolov za předpokladu, že rybář je drž

Paintball, bungee running, lukostřelba, střelba ze vzduchovky Jihlava

Paintball Paintball je týmová sportovní hra a může ji vyzkoušet každý. Je vhodný pro stmelení kolektivu a také pro firmy jako forma teambuildingové aktivity. Pomocí značkova

Oblastní galerie Vysočiny

(Jihlava) V roce 1948 byla díky cennému daru Marie Kovaříkové, která městu věnovala svou celoživotní sbírku obrazů (78 obrazů a 1 soch

Koupaliště Vodní Ráj Jihlava

Venkovní část Venkovní část je tvořena systémem letních bazénů - velký bazén, plavecký bazén, dětský bazén, dětské brouzdaliště a travnaté plochy pro slunění.

Zoologická zahrada Jihlava

Zoologická zahrada leží v údolí řeky Jihlávky v lesoparku Březinovy sady, 10 minut pěší chůze z centra města. B

Vyhlídkové lety balónem

(Jihlava) Vyhlídkové lety balónem probíhají nad Vysočinou - Jihlava, Velké Meziříčí, Telč, Nové Město na Moravě a další místa. Balón startuje na Letišti Jihlava anebo u Tesca na Brněnské u

Zážitkové lety, tandemové seskoky, letecká škola

(Jihlava) Aeroklub Jihlava nabízí zážitkové lety, tandemové a propagační seskoky, programy pro školy a firmy, leteckou školu (výcvik na kluzácích, ultralehkého létání, motorového létání a p

Zážitkové lety, tandemové seskoky, letecká škola

(Jihlava) Aeroklub Jihlava nabízí zážitkové lety, tandemové a propagační seskoky, programy pro školy a firmy, leteckou školu (výcvik na kluzácích, ultralehkého létání, motorového létání a p

Paraglidingové tandemové lety, škola paraglidingu

(Jihlava) Vyzkoušejte víkendové, kompletní či motorové kurzy, outdoorové firemní akce anebo paraglidingové tandemové lety (vyhlídkový, termický, seznamovací). Vyhlídkový paraglidingový tan

Z Jihlavy do Větrného Jeníkova

(Jihlava) Trasa výletu začíná na Masarykově náměstí v Jihlavě. Svojí rozlohou patří k největším historickým náměstím u nás. Jeho bohatou historii zde dokládají četné zachovalé do

Z Jihlavy do Polné

(Jihlava) Výchozím bodem je krajské město Jihlava. Z náměstí vyjíždíme směrem dolů a odbočujeme do ulice Brněnská v levém dolním rohu náměstí. Z této ulice nás ukazatel naviguj

Údolí Jihlavy

(Jihlava) Vydejte se s námi na putování podél toku Jihlavy a poznejte rozmanité podoby této významné řeky a krajiny, která ji obklopuje. Výlet začneme u rozcestníku Jihlava –

Jihlava a Zaječí skok

Trasa tohoto výletu nás zavede do malebného údolí řeky Jihlavy, kde poznáme skaliska Zaječího skoku, pastviny u Rantířova a kapli sv. Jana Nepomuckého na návrší v Plandrech.

Jihlavské podzemí

(Jihlava) Jihlavské podzemí je druhým největším systémem zachovaným pod historickou zástavbou na území naš&iacut

Jihlavský radniční právovárečný pivovar a.s.

(Jihlava) Malý pivovar se nachází v prostorách suterénu Radniční restaurace na Masarykově náměstí v centru Jihlavy. Pivo se zde začalo vařit v kv

Krytý bazén E. Rošického Jihlava

V budově bazénu najdou návštěvníci kromě 6ti dráhového plaveckého bazénu také tobogán, výukový malý baz

Historické centrum města Jihlavy

(Jihlava) Je městskou památkovou rezervací. Svažité obdélníkové náměstí patří svou rozlohou (36 650 m2) k největším historickým náměstím v zemi. Lemují ho cenné měšťanské domy na gotic

Muzeum Vysočiny Jihlava

Expozice muzea, založeného v roce 1892, jsou umístěny ve dvou architektonicky cenných renesančních domech na hlavním jihlavském náměstí.

Městské hradby v Jihlavě

(Jihlava) Hradby byly kolem královského horního města budovány od poloviny 13. století. Tříkilometrové opevnění tvořily dva pásy hradeb s v

Jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly Jihlava

Příchod jezuitů do Jihlavy se datuje k roku 1625. Založení řádového domu bylo značně podporováno jihlavskými měšťany a jez

Vyhlídková Brána Matky Boží, Jihlava

Brána Matky Boží je jedinou bránou, která se zachovala z pěti středověkých městských bran, která vznikla v době výstavby města a jeho

Přírodní rezervace Zaječí skok

(Jihlava) Zaječí skok (1,5 ha) je vůbec první rezervací na Českomoravské vrchovině (1933). Již v roce 1924 ji na svém území za soukromou rezervaci vyhl&a

Dominikánský kostel Povýšení sv. Kříže Jihlava

Kostel Povýšení sv. Kříže byl oproti minoritskému budován jako jeho architektonický protiklad, jeho výstavba je stylově

Farní kostel sv. Jakuba Většího Jihlava

Mimořádný význam pro život ve městě měl právě farní chrám zasvěcený patronu horníků sv. Jakubu Větší

Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie Jihlava

Chrám Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým klášterem byl postaven zcela v duchu poslání minoritů. Areál minoritskéh

Židovský hřbitov Jihlava

Významná památka připomínající existenci židovské obce. Hřbitov byl založen roku 1869, má roz

Hornická naučná stezka v Jihlavě

(Jihlava) Hornická naučná stezka prochází lokalitou Jihlava-Lesnov po místech s nejvíce patrnými pozůstatky dolování, tak ab

Jihlava

Jihlava je nejstarší horním městem českých zemí, které vzniklo v první polovině 13. století během kolonizace kraje, urychlené n&aa

Jihlavská radnice

(Jihlava) Písemné prameny dokazují, že první radnice byla na protější západní straně vedle rychty (bývalá prodejna Baťa, dnes drogeri

Údolím Jihlavy z Jihlavy do Přibyslavic

(Jihlava) Vydejte se s námi na 22 kilometrů dlouhé putování podél toku Jihlavy a poznejte tak rozmanité podoby této významné řeky a krajiny, kterou spoluvytváří. Náš výlet začn

Zajímavosti v Jihlavě

(Jihlava) Každému, kdo alespoň jednou navštívil toto starobylé město, je zřejmé, že Jihlava patří mezi historicky nejcennější města České republiky. Dokladem toho je i vyhlášená městsk

Park Gustava Mahlera Jihlava

Park Gustava Mahlera je novým architektonicky a kompozičně jedinečným parkem s odkazy na dílo hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera a na jeho spojení

Lanový park Zoo Jihlava- praLEZ

Procházka ve větvích: zhoupnutí na liáně, šplhání po provazovém žebříku, přejezdy po lanovce či zdolání nejméně deseti lanových překážek nabízí od května jihlavská zoo v nov

Věž kostela sv. Jakuba Většího, Jihlava - vyhlídkový ochoz

Stavba severní kostelní věže, vysoké 63 metrů, byla dokončena počátkem 14. století. Sloužila městu jako strážní věž, měla jehlancovou st

Naučná stezka Stará plovárna

(Jihlava) Nachází se v jihovýchodní části území města Jihlavy. Byla vybudo

Pivovar Jihlava, a. s.

Nejstarší písemnou zprávou o jihlavském sladovnictví je záznam v městské knize z 3. května 1348, kdy král Karel IV. oznamuje jihlavskému rychtáři a celé obci, že zakazuje vaření piva

Běžecké lyžařské trasy na Jihlavsku

(Jihlava) V okolí města Jihlavy je upravováno téměř 80 km běžkařských stop, je možné si vybrat z osmi okruhů. Úprava tras je prováděna skútrem

Vysočinou v sedle

(Jihlava) Soubor pěti tematických infomap s vyznačenými hipostezkami v regionu Vysočina. 1 mapa zahrnuje celý region Vysočina, 4 mapy s rozčleněním kraje do 4 oblasti. Mapy nejsou v elektronické

Zima na Vysočině

(Jihlava) Turistická informační mapa s vyznačením běžeckých tras na Vysočině s informacemi o udržovaných běžeckých stopách. Mapa není v elektronické podobě přístupná z důvodů zacho

Okruh Okrouhlík

(Jihlava) Okruh Okrouhlík zahrnuje dva samostatné okruhy – Okrouhlík I (9,2 km) a Okrouhlík II (2,4 km). Okruh Okrouhlík I leží na jihozápadním okraji krajského města. Optimáln

Strašidelné bludiště Jihlava

Pobavit se můžete v jedinečném strašidelném bludišti, kde na vás čekají strašidla, pohádkové postavy, hrdinové z oblí

Lezecké centrum Wall street Tendon, Jihlava

Ve staré kotelně bývalého Motorpalu se na ploše 500 metrů čtverečních nachází 40 jistících linií a postupně zde bude postaveno nejméně 100 cest různých obtížností. V nejvyš

Robinson park Jihlava

Rodinný park Robinson je největší indoorový zábavní park v Kraji Vysočina. Na ploše 2500 metrů čtverečních se nach&aac

Park Gustava Mahlera Jihlava

Park Gustava Mahlera je novým architektonicky a kompozičně jedinečným parkem s odkazy na dílo hudebního skladatele a dirigenta Gustava Mahlera a na

Hudební festival Mahler Jihlava – Hudba tisíců

Hudební festival Hudba tisíců připomíná prostřednictvím série koncertů, pěveckých recitálů a dalších společenskýc

Židovská čtvrť Jihlava

Osídlení židovského obyvatelstva v Jihlavě můžeme datovat krátce po založení samotného města v polovině 13. století. K zániku židovsk

Dům Gustava Mahlera Jihlava

Počátky původně středověkého domu ve Znojemské ulici 4 spadají do 16. století. Při klasicistní přestavbě na začátku 19. s

Horácké divadlo Jihlava

Horácké divadlo Jihlava je stálou profesionální činoherní scénou Kraje Vysočina. Divadlo sídlí v budově na rohu ulic Komenského a Divadelní u Masarykova náměstí v Jihlavě. Sou

Laser game Jihlava

Oblíbenou Laser game si můžete vyzkoušet v Jihlavě. Nachází se zde perfektní aréna, se rozhodně nebudete nu

Pivovarská naučná stezka

(Jihlava)

Naučná stezka „Jihlavská pevnost"

(Jihlava) Jihlavské městské opevnění je významné nejen svým nebývalým rozsahem pevnostních zařízení a dal&sca

Naučná stezka „Hudební osobnosti Jihlavy“

(Jihlava) Hudební tradice Jihlavy sahá do 16. století, které je v Jihlavě nazýváno „velkým“. Město se v té době stalo

Cyklostezka Humpolecká - Havlíčkova

(Jihlava) Cyklostezka se nachází v blízkosti koupaliště Vodní ráj a nákupního centra Baumax a Hypernova

Stříbrné pomezí a další cyklotrasy

(Jihlava) Statutární město Jihlava ve spolupráci s 26 partnerskými obcemi vytvořilo v roce 2011 ve svém okolí t

Biofarma Sasov

(Jihlava) Farma byla založena 29. července 1991 v areálu Školního statku Střední odborné školy v Jihlavě. Začalo se chovem koní a d&aac

Kostel sv. Ducha Jihlava

Kostel je poměrně jednoduchá stavba obdélníkového půdorysu s trojbokým závěrem se systémem v

Evangelický kostel sv. Pavla

(Jihlava) Je nazvaný na počest protestantsk&ea

Kostel sv. Jana Křtitele Jihlava

Vznikl jako produkt kolonizace na sklonku 12

Naučná stezka Po stopách Gustava Mahlera

(Jihlava) Naučn&a

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.