Kostel sv. Víta Jemnice

Ke gotické architektuře řadíme také kostel sv.Víta, postavený na východním okraji Jemnice. Zachoval se nám v porušeném stavu jako zbytek zrušeného a odklizeného františkánského kláštera, který se rozprostíral na sever od kostela. Ještě dnes se říká prostoru kolem tohoto kostela "U kláštera".

Kostel byl během doby stavebně upravován a tyto změny se odrážejí od původního gotického slohu. Zvenku je kostel neomítnut a jeho kamenné zdivo působí idylickým dojmem. Presbytář je zpevněn opěrnými pilíři. Kostel je kryt šindelovou střechou a nad presbytářem je sanktusová věžka. Na severní straně byl spojen s klášterem, jak se dá usuzovat ze zbytků odbouraných zdí. Do kostela vedou dva vchody. U vchodu od západu je pozoruhodné gotické ostění vstupního portálu s velikou kamennou kropenkou napravo a prostý vchod z jihu vede přes kapli Umučení Páně, přistavenou v době baroka. Presbytář je zaklenutý a kostelní loď má rovný dřevěný omítnutý strop. Za hlavním oltářem je nástěnná malba představující vstup sv. Víta na nebesa. Je dílem známého moravského malíře Josefa Winterhaltera vl., který ji namaloval v roce 1774. Toto cenné umělecké dílo působí mocným dojmem jak svou uměleckou komposicí, tak i harmonií barev.

V kostele se také pohřbívalo. Nejstarší a také umělecky nejcennější je náhrobek Puty z Lichtenburku, který zemřel v září 1492. Tento náhrobní kámen je z růžového mramoru a je zasazen do zdi na severní straně. Představuje mladého sv. Víta v životní velikosti, jak drží v levé ruce palmu na znamení míru a v pravé ruce hořící lampu jako symbol pravé víry. Napravo u nohou je ještě zajíc jako symbol bdělosti. Na obvodu kamene je dokola vytesaný nápis ve středověké latině, který uvádí data úmrtí Puty z Lichtenburka. Zvláštností tohoto kulturně významného náhrobku je okolnost, že na něm není zosobněn nebožtík, jak to bylo v té době zvykem.

Založení tohoto františkánského kláštera bývá spojováno s působením kazatele františkánského mnicha Jana Kapistrána, který byl vyslán do našich zemí, aby odvrátil lid od kalicha. Svou misijní činnost prý vykonával také v Jemnici někdy v létech 1451-1454 a dal prý podnět k vybudování kláštera, který byl založen v polovině XV. století bratřími Albrechtem, Hynkem a Štěpánem z Lichtenburka a který byl osazen mnichy řádu františkánského. První ustavení kapituly se připomíná v roce 1462. Klášterní kostel sv. Víta byl tehdy jediným katolickým kostelem v Jemnici. Františkáni, kterým se říkalo pro jejich chudobu také \"Bosáci\", studovali sice v tichu svých cel klasická díla lidské vzdělanosti a náboženskou literaturu, ale vycházeli také mezi lid jako kazatelé a misionáři a snažili se jej získávat k návratu do lůna katolické církve. Žili z milodarů a odkazů bohatší vrstvy tehdejšího obyvatelstva, ale jak ubýval katolický živel, ztráceli svou hospodářskou základnu a v roce 1560 sami od sebe klášter opustili (už v roce 1546 je z Jemnice vyháněli obyvatelé přijímající pod obojí). Budovy neobývaného kláštera chátraly, a proto je císař Maxmilián věnoval listinou z roku 1570 i s kostelem zbytku katolického občanstva s podmínkou, že jemničtí budou o ně pečovat. Františkáni se ještě jednou vrátili v roce 1673 do jemnického kláštera, ale to už byl založen nový františkánský klášter v Dačicích a z vůle ordinariátu museli Bosáci jmenický klášter natrvalo opustit. Klášterní budovy opět pustly; jemnické obyvatelstvo po třicetileté válce tak zchudlo, že nemohlo řádně udržovat své vlastní domy. Jenom kostel sv. Víta byl zachráněn, jinak ostatní klášterní budovy propadly úplné zkáze. V létech 1771 až 1777 byla provedena v kostele velká stavební úprava. Za vlády Josefa II. byl kostel zároveň s nedaleko stojící kaplí sv. Anny zrušen a v roce 1788 byly obě tyto budovy prodány ve veřejné dražbě hraběnce Antonii Daunové, která je postoupila v roce 1790 městské obci. Bývalá kaple sv. Anny už nebyla obnovena a byla stavebně upravena na obytný domek.
Na sever od kláštera byla prostorná klášterní zahrada, která je dnes rozdělena na několik menších zahrádek s obytnými domy. Na západní straně bývalé klášterní zahrady se zachoval tzv. "haltýř", do kterého přetékala z klášterního pozemku přebytečná voda. Na základě dohody s jemnickými Bosáky si město odvádělo dřevěnými rourami tuto vodu do města, které nemělo studny; předtím si museli měšťané dopravovat vodu nahoru do města až od Želetavky. Ke zřízení tohoto prvního vodovodu v Jemnici dal vrchnostenský souhlas v roce 1529 tehdejší pán Jemnice Jan z Pernštejna. Město platilo klášteru za tuto vodu ročně jednu kopu kaprů při výlovu. Doba byla nejistá, a proto si město zajistilo odběr vody z kláštera písemnou smlouvou, uzavřenou v roce 1546 s kapitulou řehole Františkánů v Brně a schválenou králem Ferdinandem I. v roce 1548.

Na severovýchod od kostela při hranici bývalé klášterní zahrady stojí památná lípa a ze žádných historických pramenů se nedovíme, kdy byla do země zasazena. O jejím stáří kolují tři pověsti. Podle jedné z nich prý byla zasazena už za pobytu Elišky Přemyslovny v Jemnici na začátku XIV. století. Podle jiné pověsti prý pod ní kázal výmluvný františkánský mnich Jan Kapistrán v polovině XV.století. A podle třetí pověsti prý ji zasadili do země jemničtí Františkáni, když nadobro opouštěli v roce 1675 zdejší klášter, a k tomu se dodává, že prý ji zasadili korunou do země. Je to cenná histrická kulturní památka, která si zaslouží naši zvýšenou pozornost a ochranu. Její dřívější pojmenování lípa svatovítská nebo kapistránská se téměř vytratilo z našeho povědomí.

Objekt kostela sv. Víta a jeho podzemní prostory jsou zpřístupněny. Více informací

Turistické informační centrum Jemnice
Husova 2
675 31 Jemnice
tel.: +420 721 508 737
e-mail: tic@mesto-jemnice.cz
www.tic.jemnice.czPřístupné s omezením.

 

Fotogalerie

 
 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Hradby v Jemnici

(Jemnice) Jemnice náležela v kraji mezi první města, která měla pevné hradby.Dal ji opevnit Přemysl Otakar I. v roce 1227. Hradby byly zděné a o jejich pevnosti se později zmiňuje i Velké Janovo pr

Památná lípa Jemnice

V době životní síly muselo jít o strom hodně košatý a mohutný. Dnes vyrůstají z ušlechtilého, a z velké části ztrouchnivělého kmene jenom tři poměrně slabé větve, které se v l

Kostel sv. Víta Jemnice

Ke gotické architektuře řadíme také kostel sv.Víta, postavený na východním okraji Jemnice. Zachoval se nám v porušeném stavu

Kostel sv. Jakuba Jemnice

V pradávných dobách vyhloubila Želetavka v prostoru Jemnice hluboké a široké údolí. Na jeho dně a po jeho svazích jsou roztrou&scaro

Židovský hřbitov Jemnice

Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako na počátku existence židovské obce ve 14. století, patří bezpochyby k nejstarš

Jemnice

Jemnice patří k nejstarším městům na Moravě. Původní osada vznikla na místě pohraničního hradu z přelomu 11. a 12. století. Město bylo založeno na začátku 13. století jako královs

Zámek Jemnice

Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného patrně v první polovině 13. století. Dochované části nárožních věž&iacu

Kostel sv. Stanislava Jemnice

Hlavní dominantou města Jemnice je kostel sv. Stanislava se štíhlou věží, svítící daleko do kraje. Její elegantní silueta ví

Domy na náměstí Jemnice

Historické jádro města Jemnice a náměstí Svobody je jako celek zapsáno do seznamu kulturních památek. Město představuje nepravidelně okrouhlé území vymezené hradbami. Na náměstí Svo

Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Jemnice

Expozice jsou umístěny v historickém domě s renesančním jádrem, který je empírově upraven. V jeho zadní části zůstaly zachovány

Hrobka Pallavicini Jemnice

Od roku 1841 do roku 1945 byl jemnický velkostatek v majetku příslušníků rodu Pallavicini. Ti vybudovali v roce 1902 na mírném návrší u chotěbudické silnice asi půl hodiny pěšky od Jem

Bazén se slanou vodou Jemnice

Areál letního koupaliště v Jemnici tvoří plavecký bazén, bazén se slanou vodou, brouzdaliště, hřiště na volejbal, nohejbal, rusk&

Zámecký park Jemnice

První zmínka o zámecké zahradě je z roku 1665, kdy bylo zaznamenáno placení za materiál potřebný ke stavbě vodotrysku. Avšak lze předpokládat, že historie zahrady sahá ještě o něco

Paintball klub Jemnice

Adrenalinové dobrodružství můžete zažít při hře paintball. Při této hře je nejdůležitější rychlé vyhodnocení situace a rozhodování. Klíčová je tedy komunikace a spolupráce hr

Pohádková cesta Panenská

(Jemnice) Pohádková cesta je dlouhá 4 km a vede po lesních a asfaltových cestách v okolí obce Panenská. Setkáte se zde s různými poh&aac

Židovská čtvrť Jemnice

Město Jemnice patří k obcím, kde se židovská obec řadí k nejstarším v České republice. První písemná zmínka je již

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.