Průvodce Vysočinou > Co vidět > Města

Jihlava

Jihlava je nejstarší horním městem českých zemí, které vzniklo v první polovině 13. století během kolonizace kraje, urychlené nálezem stříbrných rud. Bohatství plynoucí z dolování se projevilo zejména ve velkorysosti jeho založení. Téměř současně b

Třebíč

Současné město Třebíč vyrostlo na základech historicky významného středověkého osídlení. Jeho počátky jsou spjaty se založením benediktinského kláštera roku 1101 knížaty z moravské větve panovnického rodu Přemyslovců. Od řádu benediktinů je také odvozen mě

Žďár nad Sázavou

Město Žďár nad Sázavou leží na horním toku řeky Sázavy. Vyvinulo se z tržní osady na staré zemské obchodní stezce při brodu přes řeku Sázavu. Založení cisterciáckého kláštera v roce 1252 přispělo k dokončení kolonizace této oblasti, k rozvoji rybníká

Havlíčkův Brod

Historie starobylého města na řece Sázavě sahá k počátku 13. století. Původní osada při stříbrných dolech se stala městem s královskými právy. Z bohaté historie je dochováno kolem stovky památek a střed města je od osmdesátých let památkovou zónou. Městsk&eacu

Pelhřimov

Historie města sahá do 12. století. Město bylo ve vlastnictví pražských biskupů - tradice považuje za zakladatele města biskupa Pelhřima (latinsky Pelegrina). Odpovídá tomu i městský znak s podobou poutníka v bráně uprostřed dvou věží. Původní osada z 12. století vznikla pravděpodobně na m&i

Humpolec

Osada Humpolec, ležící na staré zemské stezce, je připomínána v historických pramenech ze 12. století. Osada patřila řádu Německých rytířů, želivskému klášteru a řadě šlechtickým rodům. V průběhu 13. století nabyla oblast na významu těžbou stříbra

Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí leží v údolí obklopeném kopci Českomoravské vrchoviny na místě soutoku řek Oslavy a Balinky. Již v 10. století se zde protínaly dvě významné obchodní cesty. Vznik osady pod hradem je předpokládán ve 12. století. První písemn&aa

Telč - Historické jádro města UNESCO

Datum založení je neznámé, nejstarší spolehlivé informace o Telči jsou z let 1333 - 1335, kdy celá oblast patřila českému králi Janu Lucemburskému. Po roce 1339 Telč vlastnil rod pánů z Hradce, kteří podstatně ovlivnili podobu města. Původní vodní pevnost s gotickým hradem se změn

Velká Bíteš

Původní osada byla založena v mělké kotlině na křižovatce obchodních cest před rokem 1200. Prvním věrohodným dokumentem svědčícím o její existenci je latinsky psaný pergamen krále Václava datovaný kolem roku 1240, který patří k nejstarším dochovaným písemnoste

Jaroměřice nad Rokytnou

Podle legendy byla osada založena již v roce 1131 přemyslovským knížetem Jaromírem. Písemné prameny dokládají vznik tvrze s větším sídlištěm až na počátku 14. století . V 16. století byla tvrz přebudována na renesanční zámek, který již připomíná

Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou má dlouhou historii. První písemná zmínka o něm je doložena již v roce 1207. O jeho renesanční tvář se zasloužili Trčkové z Lípy, kteří si ho vyvolili za své rodové sídlo. V době baroka se na jeho rozkvětu podílel hrabě Leopold Kolovrat Krakovsk&y

Bystřice nad Pernštejnem

První historická zmínka o městě, ležícím podél říčky Bystřice, spadá do roku 1220. Tehdejší osada vznikla jako hospodářské středisko nově kolonizovaného území. Největšího rozkvětu dosáhlo město za vlády Pernštejnů v 15. a 16. století. V roce 1580 císař Rudolf II. povýšil Bystřici na město a udělil ji nová privilegia a znak. V 19. století se rozvíjelo zej

Nové Město na Moravě

Město bylo založeno ve 13. století při kolonizaci českomoravského pomezí. Již koncem století se uvádí jako městečko Nova Civitas, tj. Nové Město, povýšené roku 1635 na město. Největší rozkvět zaznamenalo za pánů z Pernštejna v 16. století.

Ledeč nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou patří mezi nejstarší sídla v Čechách. Počátky města lze datovat do poloviny 12. století, když první písemné zprávy o něm jsou z roku 1181 a 1186. Ve 13. století jsou zde uváděni Vladykové z Ledče, z nichž nejvýznamnější byl Zikmund z Ledče, který patřil za panování Přemysla Otakara II. mezi přední muže v české zemi. Brzy po svém vzni

Náměšť nad Oslavou

Poprvé je Náměšť připomínána v roce 1234. Tehdy patřila do majetku rodu Mezeříčských z Lomnice, kteří vybudovali nad řekou hrad. V průběhu dalších století město změnilo mnohokrát majitele, hrad byl několikrát dobyt a pobořen, město bylo opakovaně vydrancováno vojsky. V roce 1563 přechází Náměšť do rukou rodu ze Žerotína. Jan Starší ze Žerotína podpor

Moravské Budějovice

První písemná zpráva o existenci osídlení je datována 10. dubna 1231, kdy získala královna Konstancie, vdova po Přemyslu Otakaru I., svatební věno, jehož součástí byl i kraj budějovický. Trhová osada Moravské Budějovice byla povýšena na město pravděpodobně za kr&

Přibyslav

První věrohodné záznamy o Přibyslavi pocházejí z poloviny 13. století. Zdejší osídlení, které do té doby mělo charakter zemědělského, řemeslnického a obchodního střediska pod místním hradem, získalo městská práva. V době husitských v&a

Třešť

Původní jádro města - farní ves Třešť - vznikla na přelomu 12. a 13. století na potoku Třeštici, kde se křižovaly dvě obchodní cesty. První písemná zmínka pochází z roku 1349, kdy Třešť byla malým panstvím s kostelem a tvrzí a patřila Závišovi z Třeště. V průběhu dalších století Třešť několikrát změnila majitele, patřila rodu Šternberků, Vencelíků,

Polná

Majetková listina Jana I. z Polné z roku 1242, kterou potvrdil český král Václav I., je nejstarší písemnou zprávou o Polné. Na město byla povýšena patrně na sklonku 13. století. V roce 1479 udělil kníže Viktorin z Kunštátu Polné rozsáhlá městská pr&aa

Kamenice nad Lipou

První písemná zmínka o městě je z roku 1267. Kamenice nad Lipou vznikla počátkem 13. století jako osada při hradu. Dle kronikáře Hájka z Libočan se nazývala Kamenice u lipky, později nesla jméno Česká a po obnovení hradeb roku 1702 dostala přídomek nad Lipou, dle vsazené lípy v z&aa

Chotěboř

Chotěboř leží v krásném a ekologicky čistém prostředí Českomoravské vysočiny. Lze předpokládat, že první osada zde stála už ve 12. století, snad v souvislosti s Liběckou stezkou, která tudy procházela. První doložený majitel panství je uváděn Smil z Lichtemburka, kterému patřily stříbrné doly i na dalších místech. Král Jan Lucemburský v roce 1331 udělil

Počátky

Město Počátky leží v romantické krajině na západ od nejvyššího vrcholu Českomoravské vrchoviny - Javořice. Název Počátky je odvozen od pramenů okolních studánek, potoků a rybníků. Počátecko bylo osídleno ve 13. století. Jméno Počátky se vyskytuje poprvé v listáři biskupa Tobiáše z Bechyně z let 1285 - 1290. Roku 1389 je koupil Jindřich z Hradce a jeho potBrtnice

Městečko Brtnice leží v údolí stejnojmenné říčky na komunikaci Jihlava - Třebíč. Název města je odvozen od míst, kde stávaly včelíny = brtě. Až do třicetileté války byla Brtnice jedním z nejboha

Svratka

Osada dostala jméno podle klikatící se říčky Svratky postupnou jazykovou obměnou staročeského názvu Swortka (sworti - vinouti se). Celá oblast byla osídlena ve 13. století, kdy vzniklo panství kolem hradu Rychmburk. Nejstar

Černovice

První zmínku o osídlení zdejší krajiny nalezneme v Kosmově kronice, k trvalému osidlování došlo na přelomu 11. a 12. století. Původní osada byla založena při Černovickém potoce a již ve 2. polovině

Horní Cerekev

O datu založení města se nedochovaly žádné přesné historické záznamy. Původní osadu založil jistý Líček a po něm dostala jméno Líčkovice. Později byla osada pojmenována po kostele původně dřevě

Golčův Jeníkov

Při zemské stezce, která vedla z Čech přes Čáslav a Habry na Moravu, stejně tak při druhé obchodní stezce Libické, vedoucí přes Chotěboř, bylo v 10. až 12. století několik osad. Přesto první dějiny Jeníkova nejsou

Hrotovice

Nálezy keramiky z neolitu svědčí o pradávném osídlení tohoto místa. První písemnou zmínku o Hrotovicích lze nalézt v listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1228. Od svého založení

Pacov

Obdobím prvního rozkvětu města bylo 15. a 16. století, kdy Pacov získal první městská privilegia. Roku 1597 byl Pacov povýšen na město panské. Panství vystřídalo mnoho majitelů a nakonec se stalo majetkem cí

Ždírec nad Doubravu

(Ždírec nad Doubravou) Městečko leží na úpatí Žďárských vrchů a Železných hor. Zdejší kraj byl kolonizován až koncem 14. století, kdy byly husté lesy postupně káceny a na křižovatce zemských cest byla založena prvn&ia

Žirovnice

Město Žirovnice patří k vyhledávaným rekreačním místům. První písemná zmínka o Žirovnici pochází z roku 1358, ale archeologické nálezy tuhové keramiky svědčí o tom, že kraj byl os&iac

Habry

Habry byly prastarou tržní osadou, ležící na zemské stezce, která vedla od Prahy na Německý (dnešní Havlíčkův) Brod a dále na Moravu. Město je rozloženo na obou březích Malé Sázavky. První p&

Jemnice

Jemnice patří k nejstarším městům na Moravě. Původní osada vznikla na místě pohraničního hradu z přelomu 11. a 12. století. Město bylo založeno na začátku 13. století jako královský majetek na křižovatce obchodních cest při brodu přes říčku Želetavku na ložiskách zla

Krucemburk

Tolika význačnými osobnostmi, jaké prošly městysem, který má dnes šestnáct set obyvatel, se může v okolí pochlubit jen málokteré sídlo. První písemná zmínka o něm pocház&iac 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.