Památky UNESCO na Vysočině

Region Vysočina
Zachovalá krajina Vysočiny se zalesněnými kopci a rozkvetlými loukami přitahuje především milovníky klidné rodinné dovolené, pěší trasy, cyklostezky a sportoviště vyhledávají vyznavači aktivního odpočinku. Na své si ale přijdou také milovníci umění a historie. Čekají na ně moderní galerie, hudba nejrůznějších žánrů, ve staletých zdech historických objektů jsou pořádána vystoupení šermířů a divadelníků. Uplynulá staletí zanechala v kraji řadu hradů, zámků, klášterů i památek lidového stavitelství. Skloníte hlavu před uměním architektů a umělců, kteří vytvořili takové stavby jako zámek v Telči, kostel Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou, baziliku sv. Prokopa a židovskou čtvrť v Třebíči ? památky zařazené na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Tři památky UNESCO během jediného víkendu V České republice je v současnosti dvanáct památek zapsaných do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tři z nich leží na území kraje Vysočina. Tvoří pomyslný trojúhelník, vzdálenost mezi nimi je přibližně 40 km a tak je lze pohodlně během jediného víkendu všechny navštívit. A nejen to ? do dvou hodin cesty autem je dosažitelných i ostatních devět.

Historické jádro Telče
Pro město Telč, právem považované za jedno z nejkrásnějších měst v České republice, je typické trojúhelníkové náměstí lemované měšťanskými domy s renesančními štíty a arkádovými podloubími. Jeho vzhled doplňují městské brány, barokní kašny a sochy. Spolu se zámkem tvoří náměstí architektonický celek výjimečné hodnoty a do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1992. Původní gotický hrad, přestavěný v druhé polovině 16. století za Zachariáše z Hradce na grandiózní renesanční zámek, je jedním z nejlépe dochovaných renesančních architektonických komplexů v České republice. Zvlášť cenné je jeho vnitřní zařízení. Renesanční zámek nabízí návštěvníkům dva prohlídkové okruhy. První okruh vede původní gotickou částí zámku, renesančními honosnými sály (Modrý, Zlatý, Rytířský) se zachovanými dřevěnými kazetovými stropy a cenným mobiliářem. Druhý prohlídkový okruh vede obytnými místnostmi, které sloužily posledním majitelům zámku, rodině Podstatsky-Lichtenstein, až do roku 1945. Jeho zařízení podává významné svědectví o podobě šlechtických interiérů té doby. Zámek je obklopen přírodním parkem, v němž stojí klasicistní skleník. V jihozápadním křídle zámku je umístěna pobočka Muzea Vysočiny (tel.567 243 918), dokumentující historii města a vývoj řemesel, vystaveny jsou slavnostní horácké kroje, malovaný lidový nábytek a obrázky na skle. K nejcennějším exponátům patří model města z roku 1895 a pohyblivý betlém z poloviny 19. století. Zámecká galerie (tel. 567 243 649) je umístěna v zámeckém zahradním ochozu. Prezentuje expozici s názvem Příběh zámku Veselíčko. Jde o soubor původního vybavení a obrazů z dnes již téměř zapomenutého šlechtického sídla nedaleko Lipníku nad Bečvou , které bylo s Telčí spojeno rodem i majetkem a které bylo půl století ukryto v telčském depozitáři. Zámecké nádvoří a historické sály jsou vyhledávaným místem konání hudebních koncertů.

Během prohlídky náměstí navštivte další památky: Radnice vznikla spojením dvou gotických domů, renesanční přestavba je z roku 1574, na radnici se nacházelo i městské vězení. Kostel sv. Ducha, původně románský kostel, patřil k sídlu královského správce. Dnes je ve správě Českobratrské církve evangelické. Přilehlá věž sv. Ducha je nejstarší dochovanou pozdně románskou památkou ve městě. Původně sloužila městu jako věž strážná. Hranolovitá věž je vysoká 49 metrů, je přístupná veřejnosti a nabízí zajímavý pohled na historické jádro města. Ve věži je stálá expozice obrazů Jana Křena a výstava archeologických nálezů objevených při její rekonstrukci. Farní kostel sv. Jakuba byl založen současně s městem, dnešní dvoulodní podoba je z poloviny 15. století. V jeho 60 metrů vysoké vyhlídkové věži jsou dochovány dva vzácné zvony, Jakub a Marie. Z ochozu kostelní věže se nabízí krásná vyhlídka na město a široké okolí. Kostel jména Ježíš, původně jezuitský kostel, byl dokončen roku 1667. Konvikt sv. Andělů byla původně sladovna, po příchodu jezuitů přestavěná na školu chrámové hudby. Po zrušení řádu se stal konvikt obytným domem panských úředníků. V současné době je budova využívána jako Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT. Budova městské galerie Hasičský dům byla zrekonstruována v původní stavební podobě z roku 1870, kdy na místě bývalých masných krámů byla vybudována pro nově založený dobrovolný sbor hasičů. V galerii se konají příležitostné výstavy.


Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého byl vystavěn podle návrhů významného pražského architekta vrcholného baroka Jana Blažeje Santiniho- Aichla. Stavbou ho pověřil opat žďárského kláštera Václav Vejmluva, nadšený ctitel sv. Jana Nepomuckého, který se k jeho stavbě rozhodl hned poté, co byl v dubnu 1719 v rámci beatifikačního procesu nalezen ve světcově hrobě ve Svatovítské katedrále v Praze jeho údajný neporušený jazyk. Stavba kostela byla zahájena v srpnu téhož roku a jako místo stavby bylo vybráno návrší nad konventním rybníkem, jihovýchodně od kláštera. Kostel byl vysvěcen v září 1722 a stal se první velkou svatyní, zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému. Chrám je považován za vrchol Santiniho tvorby, představuje nadčasové a absolutní dílo, oproštěné od jakýchkoliv konvenčních prvků dobové architektury. Je postaven na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy, podle legendy, která praví, že v místě utonutí Jana Nepomuckého se objevila koruna z pěti hvězd. Magická symbolika čísla pět je realizována v celé stavbě. Uvnitř kostela je pět oltářů a pět chodeb, na hlavním oltáři pět hvězd a pět andělů. Nádvoří poutního místa vymezují ambity s pěticemi bran a kaplí. Brány umístěné uprostřed jednotlivých ramen mají kupolové střechy a doplněny jsou sochami. Pro originalitu české barokní gotiky a mistrovskou kompozici areálu se symbolikou svatojánské pěticípé hvězdy byl kostel v roce 1994 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jako první solitérní stavba v českých zemích.

Dále ve Žďáru nad Sázavou nezapomeňte navštívit: Zámecký areál tvoří rozsáhlý a početný soubor budov bývalého cisterciáckého kláštera. Vede k němu barokní most přes řeku Sázavu, zdobený osmi sochami světců, postavený kolem roku 1760. Klášter byl založen roku 1252 znojemským purkrabím Bočkem z Obřan, zrušen v roce 1613, v 18. století obnoven podle návrhů architekta Santiniho a po požáru 1784 byl upraven na rozsáhlý zámecký areál. V budově konventu jsou umístěny stálé expozice věnované baroknímu umění Žďárska a historickým klavírům. V prelatuře sídlí Muzeum knihy (Zámek, tel. 566 625 370), jehož sbírky jsou součástí knihovny Národního muzea Praha a zachycují vývoj evropské knižní kultury a knihtisku.. Původně gotický klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie z druhé poloviny 13. století, Santinim přestavěný v duchu barokní gotiky, má bohatou výzdobu interiéru. Také desetiboká studniční kaple byla upravena Santinim, již ve 14. století ukrývala 35 metrů hlubokou studnu. Zámek je dnes v majetku Dr. Radislava Kinského.
Původně renesanční budova radnice z počátku 17. století s klasicistní fasádou je využívána jako reprezentační místnosti města a jako výstavní a koncertní síň. Farní kostel sv. Prokopa, původně gotická stavba, získala svou dnešní podobu přestavbou v 16. století. Nejcennější památkou je Madona s dítětem z poloviny 15. století. V těsné blízkosti je barokní kaple sv. Barbory, připisovaná architektu Santinimu. Pozdně gotická tvrz, připomínaná již v roce 1300, je dnes zrekonstruovaná a působí v ní Regionální muzeum. Monumentálně působí opuštěný barokní Dolní hřbitov, rovněž navržený architektem Santinim, v jehož středu stojí socha Anděla posledního soudu. Morový sloup od bývalého sochaře Jakuba Steinhübla je z roku 1706. Je zakončen symbolem nejsvětější Trojice. V jednotlivých částech města jsou rozmístěny práce účastníků mezinárodních sochařských sympozií. Vznikla tak galerie více než 80 dřevěných plastik.


Dvanáctou památkou v České republice, které se dostalo cti být zapsána do seznamu UNESCO, je od července 2003 románsko-gotická bazilika sv. Prokopa, spolu s židovskou čtvrtí a židovským hřbitovem v Třebíči.

Bazilika sv. Prokopa Opatský chrám, původně zasvěcený Panně Marii, byl budován od první poloviny 13. století jako součást benediktinského kláštera, založeného v roce 1101. Románsko-gotická bazilika patří ke skvostům středověkého stavitelství. Značně utrpěla při obléhání Třebíče uherskými vojsky Matyáše Korvína v roce 1468 a více než dvě století pak byla používána ke světským účelům jako konírna, obilní sýpka i sklad piva. Po obnově provedené architektem Kaňkou v letech 1725 ?1731 byla znovu využívána k sakrálním účelům a zasvěcena sv. Prokopu. K nejcennějším částem patří krypta s původní, více než sedm století starou výdřevou stropu mezi kamennými žebry klenby, zaklenutí kněžiště křížovou kamennou klenbou, kolové okno-rozeta ve východní části apsidy a severní vstupní portál, vynikající kamenická práce v kombinaci žulosyenitu a pískovce, obnovená v roce 1862. Současnou podobu interiéru baziliky vytvořil Kamil Hilbert v letech 1924 ? 1935. Od roku 2002 je bazilika národní kulturní památkou. V prostorách bezprostředně navazujícího bývalého benediktinského kláštera se nachází Západomoravské muzeum s rozsáhlými sbírkami betlémů, vltavínů, dýmek a regionální kultury.

Židovská čtvrť
Území na levém břehu řeky Jihlavy bylo již od středověku osídleno převážně židovským obyvatelstvem. Postupný nárůst počtu obyvatel na stísněném území, ohraničeném řekou a strmými skalnatými svahy dal vzniknout unikátní čtvrti s velice hustou zástavbou, křivolakými uličkami, domky vrostlými jeden do druhého, temnými zákoutími, klenutými průchody, schůdky vytesanými do skály, romantickými náměstíčky a dalšími charakteristickými prostory i architektonickými prvky typickými pro židovskou architekturu. Postupné chátrání čtvrti během posledního století vedlo až k záměru plošné asanace celého území. Začátkem devadesátých let došlo k radikálnímu přehodnocení pohledu na hodnotu území a od té doby je mu postupně navracena jeho původní tvář, naplněná novým životem. Kromě návratu bydlení se objevila řada restaurací, vináren, uměleckých galerií, ateliérů, nechybí ani možnost ubytování v penzionu. Skutečnými perlami židovské čtvrti jsou dvě synagogy. Přední synagoga na Tichém náměstí slouží dnes jako modlitebna Československé církve husitské. Postavena byla v polovině 17. století na místě původní dřevěné svatyně, dnešní novogotickou podobu získala přestavbou o sto let později. Zadní synagoga na Subakově ulici byla vybudována na přelomu 16. a 17. století v renesančně-barokním slohu. Restaurovány jsou nástěnné malby s ornamentálními a rostlinnými motivy a hebrejské liturgické texty, pocházející z let 1706 ? 1707. Po rekonstrukci byla synagoga slavnostně otevřena v roce 1997, slouží k pořádání výstav, koncertů a dalších kulturních aktivit. Na ženské galerii je umístěna stálá výstava židovské kultury s řadou cenných předmětů používaných v občanském i náboženském životě zaniklé židovské komunity Její poslední dějství ukončil nacistický holocaust v době druhé světové války.

Židovský hřbitov
Původní židovský hřbitov umístěný od raného středověku poblíž benediktinského kláštera byl v době obléhání kláštera Matyášem Korvínem v roce 1468 zničen a v 17. století byl přemístěn na svah kopce Hrádek do vzrostlého parku. Téměř 3000 kamenných náhrobků, z nichž nejstarší pochází z roku 1625 je důkazem staleté existence židovské komunity v Třebíči. Neopakovatelná tajemná atmosféra okouzlí každého návštěvníka. Součástí hřbitova je obřadní síň z roku 1903 s unikátně dochovaným interiérem, kde je možné dodnes provádět pohřební obřady podle starých židovských tradic. Dnes patří k nejzachovalejším a nejlépe udržovaným židovským hřbitovům v České republice a od roku 2002 je národní kulturní památkou.

Další památky města Třebíče:
Bývalý valdštejnský zámek, přestavěný v 16. století z původně benediktinského kláštera založeného v roce 1101, je položen na mírném návrší a tvoří s bazilikou, k níž přiléhá, jeden z typických obrazů Třebíče. Je to v jádru klášterní budova o třech křídlech, u zámku je krásný park, na jehož severním okraji stávala původní tvrz Třebíč. V prostorách zámku dnes sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč. Muzejní expozice dokumentují přírodní krásy okolí města, historický vývoj osídlení a řemesel, obdivovat zde můžete sbírku betlémů, ale také dýmek a vltavínů. Kamenný sál s bohatou erbovní výzdobou je využíván k pořádání koncertů vážné hudby, přednášek a kulturních akcí. Kostel sv. Martina vznikl patrně v druhé polovině 13. století a několikrát byl přestavován. Jeho mohutná 72 metrů vysoká věž je dominantou města. Je dnes spojená s kostelem, pochází z poloviny 13. století a původně byla součástí městského opevnění. Její ochoz ve výšce 35 metrů nabízí výhled na celé město. Rozměry věžních hodin (průměr ciferníku 5,5 m, výška číslic 60 cm) se podle dostupných informací řadí na první místo na evropském kontinentě. Chrám Proměnění Páně kapucínského kláštera pochází z roku 1693. Byl postaven na místě původního bratrského sboru a školy. Pravoslavný kostel Sv. Václava a Ludmily byl postaven v letech 1939 ? 1940. Jeho báň je pokryta listy z pravého zlata. Karlovo náměstí svou mimořádnou rozlohou (22 tis m2) dokumentuje význam města v době jeho založení. Nejcennější jsou renesanční domy zdobené sgrafity Františkovský (Malovaný) a Ráblův (Černý) dům.Informační středisko MěÚ Telč
Náměstí Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč
tel.: +420 567 112 407, +420 567 112 408
e-mail: info@telc.eu
www.telc.euInformační turistické centrum Žďár nad Sázavou
CK Santini tour
Náměstí Republiky 24
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 625 808
e-mail: ticzdarns@seznam.cz
www.zdarns.czTuristické informační centrum Národní dům Třebíč
Karlovo náměstí 47
674 01 Třebíč
tel.: +420 568 847 070, 568 610 021, +420 775 707 503
e-mail: info@mkstrebic.cz
www.visittrebic.eu


 

Fotogalerie

 
 

Komentáře

Navštivte v okolí

Zřícenina hradu Štamberk

(Telč) Severozápadně od obce Lhotka u Telče se na skalnatém návrší nachází zbytky hradu, který zde nechali postavit Šternberkové - p

Vincenc Furch (1817 Krasonice - 1864 Vídeň), básník

(Telč) Na hřbitově sv. Anny v Telči je pohřben od roku 1928 básník, vlastenec a milovník Telče, Vincenc Furch. Zemřel ve Vídni 5. ledna 1864, jeho ostatky byly do Telče, kde si přál po smrti odp

Telč a její okolí

Město po právu vyznamenané zápisem na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, které inspirovalo básníky i hudební skladatele, okouzlilo malíře a zaujalo filmové

Městská galerie Hasičský dům Telč

Galerie Hasičský dům stojí na místě gotické brány s renesančním štítem, která uzavírala vstup do dnešní ulice

Historické jádro města Telč - světové kulturní dědictví UNESCO

Historické jádro města Telče se může pochlubit několikanásobnou p

Telčský dům

Vstoupením do domu č. p. 31 se ocitnete ve světě legend, skřítků a historických příběhů, které osobitým způsobem ztvárnili umělci pan&iacu

Parní mlýn Telč

Kdo se vydá z centra Telče jižně okolo Staroměstského rybníka směrem na - Oslednice, může navštívit novou zajímavost - památkově chr&a

Památky UNESCO na Vysočině

(Telč) Region Vysočina Zachovalá krajina Vysočiny se zalesněnými kopci a rozkvetlými loukami přitahuje především milovníky klidné rodinné dovolené, pěší trasy, cyklostezky a spor

Státní zámek Telč - památka světového kulturního dědictví UNESCO

Renesanční zámek vznikl přestavbou gotického obranného hradu v 16. století. Konečnou podobu vtiskl zámeckému areálu italský archite

Na kole z Telče do Želetavy

Výlet zahájíme na náměstí v Telči. Vydáme se ulicí Na Můstku po červené značce k rozcestníku Telč – nám. Napojíme se na cyklotrasu 5125 a jedeme ve směru Nov

Telčská krajinná památková zóna

Tento výlet vás zavede až na nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny a do malebné krajiny s přirozenými rašeliništi, rašelinnými loukami, soustavami rybníčků a pestrými smíšen

Praskoleská lípa a okolí Telče

V Praskolesích objevíme prastarou lípu, která v sobě ukrývá malou zvoničku. Dále náš výlet povede na skaliska na vrších Hradisko a Bradlo a k Pařezitému rybníku. Vých

Telč a Velký pařezitý rybník

Během tohoto výletu poznáme Telč, jedno z nejmalebnějších měst České republiky, a jeho okolí v čele se zříceninou hradu Štamberk ve skalách a Velkým pařezitým rybníkem.

Historické památky Telče a Jihlavy

Tento výlet nás zavede do Telče a jejího unikátního historického jádra. Cestou do městské památkové rezervace v Jihlavě navštívíme i městečko Třešť, proslulé výrobou betlém

Z Telče přes zříceninu Štamberk a kamenné moře k Velkému pařezitému rybníku

Poznejte během tohoto výletu jedno z nejmalebnějších měst ČR - Telč a jeho okolí v čele se zříceninou hradu Štamberk ve skalách a Velkým pařezitým rybníkem. Tento po

Telčskou krajinnou památkovou zónou

Tento výlet vás zavede až na nejvyšší vrchol celé Českomoravské vrchoviny. Cestou ze zachovalého gotického hradu půjdete v malebné krajině s přirozenými rašeliništi, rašelinnými

Rozhledna Oslednice

(Telč) Na vršku Oslednice na okraji Telče stávala kdysi rozhledna. Byla dřevěná a měřila 16 metrů. Hlavním iniciátorem její výstavby v roce 1898 byl

Vyhlídková věž sv. Ducha, Telč

Pozdně románská hranolovitá věž vysoká 49 metrů je nejstarší dochovanou stavební památkou města. Od roku 1993 je přístupná

Nejvyšší vrchol Vysočiny - Javořice

(Telč) Nejvyšší vrchol Javořické vrchoviny (837 m) a současně celé Českomoravské vrchoviny leží asi 10 km severozápadně od Telče a přibližně stejně daleko severovýchodně od Studené. Vrc

Zámecká galerie Telč

V prostorách zámecké galerie mohou návštěvníci zhlédnout výstavu s názvem POJĎTE SI HRÁT DO ZÁMKU - historie stoln&iac

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč

Muzeum v Telči, založené v roce 1897, sídlí v jihozápadním křídle zámku. Ve stálých expozicích jsou představeny dokumenty z

Telč - Historické jádro města UNESCO

Datum založení je neznámé, nejstarší spolehlivé informace o Telči jsou z let 1333 - 1335, kdy celá oblast patřila českému králi Ja

Kostel sv. Ducha, Telč

Kostel sv. Ducha byl postaven na místě původního románského kostela těsně přiléhajícího k věži. První písemn

Farní kostel sv. Jakuba, Telč

Farní kostel sv. Jakuba byl založen současně s městem, dnešní dvoulodní podoba je z poloviny 15. století. Na jeho 60 m vysoké věži jsou dochová

Konvikt sv. Andělů Telč

Konvikt sv. Andělů byl původně sladovnou, jež byla v 16. století po příchodu jezuitů předělána na konvikt sv. Andělů. Tato budova sloužila jako škola chr&aac

Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba, Telč

Původně středověký kostel byl do dnešní podoby upraven v 15. století. Na konci křížové chodby z roku 1737 jsou desky věnované obětem obou sv

Historické a přírodní památky mezi dvěma výjimečně krásnými městy - Telčí a Jihlavou

V Telči uvidíte unikátní historické jádro, krásné výhledy do okolí budeme mít z skal u zříceniny Štamberku, cestou do Jihlavy navštívíme městečko Třešť, proslulé výrobou bet

Běžecké lyžařské trasy na Telčsku

Trasy v oblasti Telčska a Javořicka jsou upravovány pomocí sněžného skútru vždy před víkendem. Za dobrých sněhových podmínek může b&

Okolím města Telč

Upravovaná trasa v okolí Telče začíná na okraji města, v místě zvaném Lipky. Vede podél lesa kolem poutního místa s kaplí sv. Karla Boromejského směrem k obci Vanov. U lesa nad obcí s

Židovská čtvrť Telč

Koncem 17. století sídlila židovská komunita v Telči převážně v Židovské a Hradební ulici v domcích, které přiléhaly k hradb&aa

Židovský hřbitov Telč

K výstavbě židovského hřbitova došlo až ve druhé polovině 19. století. Do té doby byli židé z oblasti Telče pochováváni na hřb

Synagoga Telč

Synagoga v Telči byla postavena v novorománském stylu roku 1904. Židovské obci sloužila až do druhé světové války, kdy bylo vybavení interiéru zcela zničeno nacisty. Poté, co válka sko

Panský dvůr Telč – centrum volnočasových aktivit a turistiky

Panský dvůr Telč, který vznikl revitalizací bývalého školního statku, otevřel své brány veřejnosti v červenci 2015. Původn&iacut

Naučná stezka Lipky

(Telč) Naučná stezka v Lipkách je vstupní branou do jedné z nejcennějších částí přírody v okolí Telče. Tradice využívání této části města k aktivnímu odpočinku sahá hluboko

Kostel Jména Ježíš, Telč

Kostel Jména Ježíš, který byl postaven v letech 1666 – 1667, je spolu s gymnáziem, kolejí a konviktem nedílnou součástí jezuit

Expozice historie železniční dopravy - depo v Telči

V objektu železničního depa v Telči vznikla v rámci projektu DY-THA rail unikátní expozice mapující historii železniční dopravy v ČR i v Rakousku. Prohlédnout si můžete unikátní

Telčské podzemí

Pod většinou domů na náměstí Zachari&

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.