Průvodce Vysočinou > Co vidět > Příroda

Národní přírodní rezervace Ransko

(Krucemburk) Rozsáhlý lesní komplex Ranského masivu (695 ha) se nachází asi kilometr od Ždírce nad Doubravou. Ranský Babylon ? to jsou obnažené segmenty skal, na kterých se často dodnes udržely zbytky hadcových borů a na Ransku endemického chrastavce hadcového. Typickou dřevinou je buk, jedle, na podmáčené půdě roste převážně smrk, na zamokřených místech jsou výjimečně zachov

Národní přírodní památka Hojkovské rašeliniště

Hojkovské rašeliniště (5 ha) - národní přírodní památku tvoří zbytek rašeliniště a bažinatý lesík nedaleko obce Hojkov, ležící v nadmořské výšce okolo 650 m. Jde o významnou lokalitu zejména kriticky ohrožené třtiny nachové. Místa po dřívější těžbě rašeliny s řadou tůněk postupně zarůstala dřevinami, vznikl hájek s olší lepkavou, břízou bělokoro

Přírodní rezervace Údolí Brtnice

Údolí Brtnice (69 ha) - kaňonovité údolí řeky Brtnice na území katastrů Brtnice, Dolní Smrčné, Přímělkova, Komárovic a Panské Lhoty je tvořeno meandrující říčkou s přirozenými břehovými porosty a okolními loukami. Nad ně se vypínají stráně se skalními výchozy, rezervace je domovem vzácných teplomilných druhů bezobratlých. Z ohrožených druhů živočichů

CHKO Žďárské vrchy

(Žďár nad Sázavou) Žďárské vrchy lze bez nadsázky označit za nejrozmanitější část Českomoravské vrchoviny se spoustou turisticky zajímavých míst a řadou kulturních památek. V krajině se střídají louky, pastviny, pole, lesy a rybníky, je protkána nepravidelnou sítí mezí, &ua

Geopark Vysočina

Geopark Vysočina je jedním z osmi národních geoparků v České republice. Jedná se o území rozloze 204,86 km2, které se rozléhá severně a západně od města Telč, v oblasti Českomoravské vrchoviny s jeho nejvyšším vrcholem Javořicí (837 m n. m.). Geopark je vyme

Národní přírodní rezervace Radostínské rašeliniště

Na plochém rozvodí s rozvětvením vod do řek Sázavy a Doubravy asi kilometr od obce Radostín vzniklo rašeliniště s výměrou cca 35 hektarů s hloubkou rašelinných vrstev až 3,26 m. Území je součástí druhého největšího rašelinného ložiska ?Březina?, s odhadovanou kubaturou přes 2 mil. m3 rašeliny na ploše 107 hektarů. Až do I. světové války se zde těžila rašelin

CHKO Železné hory

(Chotěboř) Železné hory se rozkládají na ploše přes 600 kilometrů čtverečních. V centrální části masivu byla v roce 1991 vyhlášena stejnojmenná chráněná krajinná oblast s cílem nejen chránit současnou krajinu, ale i postupně obnovit zaniklé krajinné hodnoty. CHKO Železn&e

Národní přírodní památka Jankovský potok

(Mladé Bříště) Národní přírodní památka Jankovský potok (72,5 ha) - hlavním důvodem ochrany území, které se rozkládá na území obcí Staré a Mladé Bříště, Zachotín, Jankov u Pelhřimova, je v regionu ojedinělý výskyt kriticky ohrožené perlorodky říční. Většinou zachovalé vlhké a rašelinné louky, které lemují meandrující potok, jsou vhodným prostředím pro řadu dalšíc

Přírodní rezervace Stvořidla

(Světlá nad Sázavou) Přírodní rezervace Stvořidla se rozprostírá 6 kilometrů od Světlé nad Sázavou. V hlubokém údolí zde koryto řeky Sázavy vytvořilo balvanovité řečiště, které je odedávna rájem vodáků. Řeka má zde prudký spád (10,4 %) a vytváří četn&e

Národní přírodní rezervace Žákova hora

(Cikháj) Výjimečně zachovalý komplex pralesovitého lesa vyšších poloh Žďárských vrchů je biotopem řady organismů, které již z okolí vymizely. Nachází se asi půl druhého kilometru od obce Cikháj na rozloze přes 38 hektarů. Bukové lesy jsou promíchány s javory klenem a mléčem, smrkem ztepilým, ojediněle zde roste olše lepkavá, jilm horský, jasan ztepilý a jeřáb ptačí.

Národní přírodní památka Švařec

(Koroužné) Švařec (8,8 ha) - chráněná lokalita vstavačovitých rostlin asi dva kilometry od Štěpánova na katastrálním území obcí Koroužné a Švařec se vyznačuje velmi vysokou druhovou rozmanitostí. Na příkrých jižních svazích s pestrou geologickou skladbou se zachovala mozaika suchomilných travin a bylin podhorských luk a pastvin. Jedná se o jednu ze dvou lokalit kriticky ohrožen

Přírodní rezervace Zaječí skok

(Jihlava) Zaječí skok (1,5 ha) je vůbec první rezervací na Českomoravské vrchovině (1933). Již v roce 1924 ji na svém území za soukromou rezervaci vyhlásil statkář Leopold Kosovský. Naleznete ji na území katastru Jihlava - Horní Kosov. Příkré rulové skály 170 m dlouhé a až

Národní přírodní památka Zhejral

(Klatovec) Národní přírodní památka Zhejral se rozkládá na 27 hektarech. Rybník Zhejral, rašeliniště a rašelinné louky asi kilometr od obce Klatovec tvoří rozsáhlý komplex se vzácnou faunou a flórou. V okolí rybníka převládají porosty zevaru vzpříme

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step

(Mohelno) Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step na rozloze 57 ha je unikátním územím, jehož význam přesahuje hranice České republiky. Zvláštnost území je dána neopakovatelným reliéfem terénu a především geologickým podložím, které je tvořeno horninou hadcem neboli serpentinitem. Řeka Jihlava vytváří hluboce zaříznutý meandr, lidově nazývaný Čertův oca

Národní přírodní rezervace Velký Špičák

(Třešť) Národní přírodní rezervace Velký Špičák se rozkládá na skalnatém vrcholku, přilehlých úbočích a na hřebeni táhnoucímu se k Velkému Javoří (679 m) asi tři kilometry od města Třešť, a to na rozloze 46 hektarů. V lesním porostu převažuje buk s jedlí a smrkem, na úbočích javor klen a mléč, jasan ztepilý a jilm horský. Pozoruhodný v této nadmořské výšce jePřírodní park Střední Pojihlaví

(Mohelno) Přírodní park je ukázkou vývoje středních toků moravských řek. Rozkládá se na území Třebíčska, Znojemska a Brněnska a zaujímá poslední nezatopený úsek středního kaňonovitého toku řeky Jihlavy mezi Mohelnem a Ivančicemi. V lesnaté krajině s pestrým výčtem chráněný

Pramen Moravské Dyje

Tato významná moravská řeka ležící v nadmořské výšce 653 metrů pramení nedaleko obce Panenská Rozsíčka. Řeka protéká nejjižnějším cípem Českomoravské vrchoviny až do sousedního Rakouska. Zde se v městečku Raabs an der Thaya stéká s Rakouskou Dyjí a vzniká řeka Dyje

Přírodní park Balinské údolí

(Velké Meziříčí) Přírodní park Balinské údolí - území v rozmezí nadmořských výšek 425 - 520 m má charakter členité vrchoviny. Přírodní park Balinské údolí je zřízen k ochraně přírody zahloubeného údolí meandrující řeky Balinky, jejíž údolní niva je široká 10 - 20 metrů. Od ní

Památná lípa Kamenice nad Lipou

V zámeckém parku se nachází památná lípa, podle níž dostalo město přídomek "nad Lipou". Podle legendy byla zasazená v roce 1248, obvod kmene u země měří 6 metrů, dvě přízemní větve dosahují rozpětí 36 metrů. Koruna stromu byla sražena bleskem v roce 1824. Lípa měla úda

Přírodní park Bohdalovsko

Přírodní park Bohdalovsko se rozkládá území na Novoměstska, Velkomeziříčska, Bítešska a Ždárska, avšak nezasahuje do CHKO Žďárské vrchy. Důvodem zřízení byla ochrana krajinného rázu bez zásadního omezení hospodářských aktivit. Úkolem je zachovat krajinu, která nabí

Koniklece

Koniklece jsou vyhlášenou raritou přírodního parku Třebíčsko. V okolí Třebíče se nachází několik lokalit stepních skalek s nejvýchodnějším výskytem koniklece lučního a velkokvět&eacut

Přírodní rezervace Branty

(Velká Losenice) Přírodní rezervace v CHKO Žďárské vrchy Branty (3,2 ha) - nedaleko obce Malá Losenice se na okraji lesa rozkládají na prameništích zrašelinělé louky, na okrajích olemované převážně smrkem a olší lepkavou. Bohatě se zde vyskytují chráněné a ohrožené druhy rostlin a živo

Přírodní park Čeřínek

(Rohozná) Přírodní park Čeřínek se nachází asi 10 km západním směrem od Jihlavy a 15 km jihovýchodně od Pelhřimova. Byl zřízen za účelem zachování krajinných hodnot, které mají převážně lesní porost, pozoruhodné geologické útvary a několik vzácných druhů rostlin a živočich

Přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře

(Lhotka) Štamberk a kamenné moře (14 ha) - v okolí zříceniny hradu Štamberka nedaleko Lhotky a Řásné nalezneme zbytek přirozeného bukového lesa s typickým balvanovým proudem, kdy balvanitá suť postupně přechází v kamenné moře, vzniklé zvětráváním a rozpadem skal v době ledové. J

Přírodní park Doubrava

(Heřmanice) Přírodní park Doubrava se rozkládá na území Chotěbořska na poměrně malé ploše okresu Havlíčkův Brod a Chrudim. Předmětem ochrany je zachování krajinného rázu, hlubokého údolí řeky Doubravy mezi Spačicemi a Ronovem nad Doubravou. Zasahuje jak do kraje Vysočina, tak do Pard

Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice

(Kuroslepy) Údolí Oslavy a Chvojnice (2 309 ha) - turisticky přitažlivá pahorkatina s množstvím turistických značených cest vedoucích okolo zřícenin dávných hradů, hluboké údolí meandrující řeky Oslavy lemované nepřístupnými svahy a skálami, zdobené dubovými a borovými lesy a zbytk

Přírodní park Melechov

(Horní Paseka) Území přírodního parku Melechov se rozprostírá na Světelsku a Ledečsku, 8 km jihozápadně od Světlé nad Sázavou. Účelem zřízení byla ochrana typického krajinného rázu s krajinářskou a přírodovědnou hodnotou, výskyt několika chráněných druhů rostlin a živočichů. Ve

Národní přírodní rezervace Dářko

(Radostín) Na území téměř 65 hektarů nedaleko obce Radostín se rozkládá nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny. Z pokryvu rašeliníků a mechů vystupují bílé trsy suchopýru pochvatého. V podrostu se hojně objevují keříčky borůvky černé, brusinky obecné, vlochyně a

Přírodní rezervace Čtyři palice

(Křižánky) Čtyři palice (37,0 ha) - skalní útvar se nachází asi jeden kilometr nad obcí Milovy. Čtvrtohorním zvětráváním byly vypreparovány tři mohutné skalní bloky - Čtyřpaličatá skála, Děvín a Tvrz, na něž navazuje nižší hřeben Opomenutá. Čtyřpaličatá skála dosahuje délky

Přírodní park Rokytná

(Příštpo) Přírodní park Rokytná se rozprostírá na Třebíčsku nedaleko Jaroměřic nad Rokytnou, 9 km východně od Moravských Budějovic a 4 km jižně od jaderné elektrárny Dukovany. Byl zřízen za účelem zachován

Přírodní rezervace Mokřadlo

(Ždírec nad Doubravou) Přírodní rezervace v CHKO Železné hory Mokřadlo (13 ha) - rozsáhlé mokřady se nacházejí v nivě Cerhovky blízko Štěpánova. Území zaujímá zčásti vodní hladina, zbytek tvoří porosty vysokých ostřic, rákosiny a houští olší. Vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočich

Přírodní park Svratecká hornatina

(Nedvědice) Jedná se o jeden z největších přírodních parků zasahující do kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Nachází se ve východní části okresu Žďár nad Sázavou podél řeky Svratky od hranice CHKO Žďárské vrchy po hranici s Jihomoravským krajem. Důvodem zřízení byla ochrana k

Přírodní rezervace Údolí Doubravy

(Chotěboř) Údolí Doubravy (92 ha) - přírodní rezervace na řece Doubravě tvoří zaříznuté kaňonovité údolí se skalními věžemi, obřími hrnci, vodopády a kamenným mořem. Kromě romantické podívané je toto místo i bohatým nalezištěm chráněných rostlin a živočichů. V rezervaci ž

Přírodní park Třebíčsko

(Trnava) Přírodní park Třebíčsko se rozkládá severně od Třebíče a jeho rozloha je téměř 10 000 hektarů. Jeho krajinný ráz tvoří balvanité ostrůvky s lesíky a křovinami, rybníky, remízky i jednotli

Přírodní rezervace Chvojnov

(Milíčov) Chvojnov (11 ha) - na katastrální území Milíčova a Dušejova se mezi pravým břehem Jedlovského potoka a lesem rozkládá zbytek jedné z nejcennějších rašeliništních lokalit Českomoravské vrchoviny - přechodového vrchovinného rašeliniště, rašelinných luk a přilehlých mokř

Přírodní rezervace V Klučí

(Třešť) V Klučí (25 ha) - přírodní rezervace na katastru obce Loučky vznikla spojením přírodních rezervací Kloc a Loučky s lesním porostem mezi nimi. Smíšený bukojedlový les s příměsí dalších dřevin leží na východním úbočí Velkého Špičáku. Padlé i stojící odumřelé kme

Přírodní rezervace Velký pařezitý rybník

(Řásná) Velký pařezitý rybník (26 ha, vodárenský rybník) byl založený v polovině 16. století pro chov ryb a jako zdroj vody pro Telč. Tvoří rezervaci společně s nejhlubším rašeliništěm Jihlavských vrchů (až 4,5 metrů) zvaným "Vejtopa". Rašeliniště porostlé lesem připomíná sv

Přírodní rezervace Zlatá louka

(Ždírec nad Doubravou) Rezervaci Zlatá louka (1,8 ha) tvoří slatiniště, vlhké louky a lužní olšiny. Hloubka slatiny dosahuje místy přes 2,5 m. Slatiniště je syceno podzemními prameny s minerálně bohatou vodou. Posláním rezervace je ochrana hlubokého rašeliniště s ohroženými druhy rostlin a živoč

Hroznětínská louka a olšina

(Leština u Světlé) Přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina je charakterizována jako komplex mokřadů, olšin, vlhkých a bezkolencových luk podél potoka Leština na Havlíčkobrodsku s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Území se nachází v ploché n

Přírodní rezervace Niva Doubravy

(Sobíňov) Rozsáhlý komplex vlhkých, mezofilních, rašelinných a smilkových luk, mokřadů, rybníka a porostů dřevin se nachází v nivě řeky Doubravy u obce Sobíňov sedm kilometrů od Chotěboře. Typický je výskyt řady vzácných a ohrožených druhů organismů. Lokalita ležíPamátná lípa Jemnice

V době životní síly muselo jít o strom hodně košatý a mohutný. Dnes vyrůstají z ušlechtilého, a z velké části ztrouchnivělého kmene jenom tři poměrně slabé větve, které se v létě ještě zazelenají na důkaz toho, že lípa zcela neodumřela. Kmen je nahoře, v místech, k

Velký javor

Velký javor ve Věstoňovicích je nejmohutnější a pravděpodobně i nejstarší žijící javor České republiky. Tento památný strom je ale pozoruhodný především svým mnohačetně otevřen&yacu

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.