Průvodce Vysočinou > Co vidět > Příroda > Přírodní rezervace

Přírodní rezervace Údolí Brtnice

Údolí Brtnice (69 ha) - kaňonovité údolí řeky Brtnice na území katastrů Brtnice, Dolní Smrčné, Přímělkova, Komárovic a Panské Lhoty je tvořeno meandrující říčkou s přirozenými břehovými porosty a okolními loukami. Nad ně se vypínají stráně se skalními výchozy, rezervace je domovem vzácných teplomilných druhů bezobratlých. Z ohrožených druhů živočichů

Přírodní rezervace Stvořidla

(Světlá nad Sázavou) Přírodní rezervace Stvořidla se rozprostírá 6 kilometrů od Světlé nad Sázavou. V hlubokém údolí zde koryto řeky Sázavy vytvořilo balvanovité řečiště, které je odedávna rájem vodáků. Řeka má zde prudký spád (10,4 %) a vytváří četn&e

Přírodní rezervace Zaječí skok

(Jihlava) Zaječí skok (1,5 ha) je vůbec první rezervací na Českomoravské vrchovině (1933). Již v roce 1924 ji na svém území za soukromou rezervaci vyhlásil statkář Leopold Kosovský. Naleznete ji na území katastru Jihlava - Horní Kosov. Příkré rulové skály 170 m dlouhé a ažPřírodní rezervace Branty

(Velká Losenice) Přírodní rezervace v CHKO Žďárské vrchy Branty (3,2 ha) - nedaleko obce Malá Losenice se na okraji lesa rozkládají na prameništích zrašelinělé louky, na okrajích olemované převážně smrkem a olší lepkavou. Bohatě se zde vyskytují chráněné a ohrožené druhy rostlin a živo

Přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře

(Lhotka) Štamberk a kamenné moře (14 ha) - v okolí zříceniny hradu Štamberka nedaleko Lhotky a Řásné nalezneme zbytek přirozeného bukového lesa s typickým balvanovým proudem, kdy balvanitá suť postupně přechází v kamenné moře, vzniklé zvětráváním a rozpadem skal v době ledové. J

Přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice

(Kuroslepy) Údolí Oslavy a Chvojnice (2 309 ha) - turisticky přitažlivá pahorkatina s množstvím turistických značených cest vedoucích okolo zřícenin dávných hradů, hluboké údolí meandrující řeky Oslavy lemované nepřístupnými svahy a skálami, zdobené dubovými a borovými lesy a zbytk

Přírodní rezervace Čtyři palice

(Křižánky) Čtyři palice (37,0 ha) - skalní útvar se nachází asi jeden kilometr nad obcí Milovy. Čtvrtohorním zvětráváním byly vypreparovány tři mohutné skalní bloky - Čtyřpaličatá skála, Děvín a Tvrz, na něž navazuje nižší hřeben Opomenutá. Čtyřpaličatá skála dosahuje délky

Přírodní rezervace Mokřadlo

(Ždírec nad Doubravou) Přírodní rezervace v CHKO Železné hory Mokřadlo (13 ha) - rozsáhlé mokřady se nacházejí v nivě Cerhovky blízko Štěpánova. Území zaujímá zčásti vodní hladina, zbytek tvoří porosty vysokých ostřic, rákosiny a houští olší. Vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočich

Přírodní rezervace Údolí Doubravy

(Chotěboř) Údolí Doubravy (92 ha) - přírodní rezervace na řece Doubravě tvoří zaříznuté kaňonovité údolí se skalními věžemi, obřími hrnci, vodopády a kamenným mořem. Kromě romantické podívané je toto místo i bohatým nalezištěm chráněných rostlin a živočichů. V rezervaci ž

Přírodní rezervace Chvojnov

(Milíčov) Chvojnov (11 ha) - na katastrální území Milíčova a Dušejova se mezi pravým břehem Jedlovského potoka a lesem rozkládá zbytek jedné z nejcennějších rašeliništních lokalit Českomoravské vrchoviny - přechodového vrchovinného rašeliniště, rašelinných luk a přilehlých mokř

Přírodní rezervace V Klučí

(Třešť) V Klučí (25 ha) - přírodní rezervace na katastru obce Loučky vznikla spojením přírodních rezervací Kloc a Loučky s lesním porostem mezi nimi. Smíšený bukojedlový les s příměsí dalších dřevin leží na východním úbočí Velkého Špičáku. Padlé i stojící odumřelé kme

Přírodní rezervace Velký pařezitý rybník

(Řásná) Velký pařezitý rybník (26 ha, vodárenský rybník) byl založený v polovině 16. století pro chov ryb a jako zdroj vody pro Telč. Tvoří rezervaci společně s nejhlubším rašeliništěm Jihlavských vrchů (až 4,5 metrů) zvaným "Vejtopa". Rašeliniště porostlé lesem připomíná sv

Přírodní rezervace Zlatá louka

(Ždírec nad Doubravou) Rezervaci Zlatá louka (1,8 ha) tvoří slatiniště, vlhké louky a lužní olšiny. Hloubka slatiny dosahuje místy přes 2,5 m. Slatiniště je syceno podzemními prameny s minerálně bohatou vodou. Posláním rezervace je ochrana hlubokého rašeliniště s ohroženými druhy rostlin a živoč

Hroznětínská louka a olšina

(Leština u Světlé) Přírodní rezervace Hroznětínská louka a olšina je charakterizována jako komplex mokřadů, olšin, vlhkých a bezkolencových luk podél potoka Leština na Havlíčkobrodsku s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Území se nachází v ploché n

Přírodní rezervace Niva Doubravy

(Sobíňov) Rozsáhlý komplex vlhkých, mezofilních, rašelinných a smilkových luk, mokřadů, rybníka a porostů dřevin se nachází v nivě řeky Doubravy u obce Sobíňov sedm kilometrů od Chotěboře. Typický je výskyt řady vzácných a ohrožených druhů organismů. Lokalita leží 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.