Přírodní rezervace Niva Doubravy

Rozsáhlý komplex vlhkých, mezofilních, rašelinných a smilkových luk, mokřadů, rybníka a porostů dřevin se nachází v nivě řeky Doubravy u obce Sobíňov sedm kilometrů od Chotěboře. Typický je výskyt řady vzácných a ohrožených druhů organismů.

Lokalita leží na hranici dvou geomorfologických celků. Zatímco podloží severní části území je tvořeno křídovými usazeninami (vápnitými slínovci, jílovci a pískovci) Dlouhé meze, v jižní části to jsou amfibolické diority ranského masivu. V samotné nivě řeky Doubravy je podloží překryto kvartérními fluviálními štěrky a písky. Nejčastějšími typy luk jsou pcháčové a střídavě vlhké, tzv. bezkolencové louky, na sušších místech pak louky ovsíkové. Ochranářsky nejcennějším biotopem území jsou ale rašelinné louky až ostřicovo-mechová společenstva svazu Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion, kde můžeme najít např. ostřici Davallovu (Carex davalliana), toliji bahenní (Parnassia palustris) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Z dalších pozoruhodných druhů můžeme uvést sítinu kostrbatou (Juncus squarrosus), hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), ostřici Hartmanovu (Carex hartmanii), vachtu trojlistou (Menyathes trifoliata), škardu měkkou čertkusolistou (Crepis mollis subsp. hieracioides), hrachor horský (Lathyrus linifolius), všivec lesní (Pedicularis sylvatica) a z orchidejí vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha).

V olšinách v brzkém jaře upoutá svými květy bledule jarní (Leucojum vernum). Pro vlhké louky jsou typické bochánky vrb ušatých (Salix aurita) a popelavých (S. cinerea).
Z živočišné říše je na lokalitě nejpodrobněji prozkoumána fauna motýlů, jak denních, tak i nočních. Z typicky mokřadních druhů to jsou modrásek bahenní (Phengaris nausithous), lišejníkovec mokřadní (Thumatha senex), můřička rašelinná (Hypenodes humidalis), blýskavka bahenní (Athetis palustris). Žije zde i vzácný mravenec rašelinný (Formica picea).
Hojná je i fauna obojživelníků a plazů, žijí zde čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (T. alepstris), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), užovka obojková (Natrix natrix) a zmije obecná (Vipera berus). Typickými obyvateli mokřadních biotopů jsou i linduška luční (Anthus pratensis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) či bekasina otavní (Gallinago gallinago).
Důležitým předpokladem pro udržení existence výše uvedených biotopů a druhů je pravidelná péče o lokalitu, spočívající v sečení a kosení lučních porostů.
 

Fotogalerie

 

Mapa

Komentáře

Navštivte v okolí

Naučná stezka Sobíňov

Okružní naučná stezka označená zelenou barvou má celkem 11 zastavení s informačními tabulemi, kde se dozvíme řadu informací o přírodě v obci i v jejím okolí a o historii. Trasa zač

Přírodní rezervace Niva Doubravy

(Sobíňov) Rozsáhlý komplex vlhkých, mezofilních, rašelinných a smilkových luk, mokřadů, rybníka a porostů dřevin se nachází v nivě řeky Doubravy u obce Sobíňov sedm kilometrů od Chotěboře.

Kostel Navštívení Panny Marie, Sobíňov - Sopoty

Původně gotický farní kostel Navštívení Panny Marie, písemně doložený k roku 1358, byl mezi lety 1749–1752 Karlem z Ditrichštejna b

 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.