Žďársko

Průvodce Vysočinou > Co vidět > Příroda

CHKO Žďárské vrchy

(Žďár nad Sázavou) Žďárské vrchy lze bez nadsázky označit za nejrozmanitější část Českomoravské vrchoviny se spoustou turisticky zajímavých míst a řadou kulturních památek. V krajině se střídají louky, pastviny, pole, lesy a rybníky, je protkána nepravidelnou sítí mezí, &ua

Národní přírodní rezervace Radostínské rašeliniště

Na plochém rozvodí s rozvětvením vod do řek Sázavy a Doubravy asi kilometr od obce Radostín vzniklo rašeliniště s výměrou cca 35 hektarů s hloubkou rašelinných vrstev až 3,26 m. Území je součástí druhého největšího rašelinného ložiska ?Březina?, s odhadovanou kubaturou přes 2 mil. m3 rašeliny na ploše 107 hektarů. Až do I. světové války se zde těžila rašelin

Národní přírodní rezervace Žákova hora

(Cikháj) Výjimečně zachovalý komplex pralesovitého lesa vyšších poloh Žďárských vrchů je biotopem řady organismů, které již z okolí vymizely. Nachází se asi půl druhého kilometru od obce Cikháj na rozloze přes 38 hektarů. Bukové lesy jsou promíchány s javory klenem a mléčem, smrkem ztepilým, ojediněle zde roste olše lepkavá, jilm horský, jasan ztepilý a jeřáb ptačí.

Národní přírodní památka Švařec

(Koroužné) Švařec (8,8 ha) - chráněná lokalita vstavačovitých rostlin asi dva kilometry od Štěpánova na katastrálním území obcí Koroužné a Švařec se vyznačuje velmi vysokou druhovou rozmanitostí. Na příkrých jižních svazích s pestrou geologickou skladbou se zachovala mozaika suchomilných travin a bylin podhorských luk a pastvin. Jedná se o jednu ze dvou lokalit kriticky ohroženPřírodní park Balinské údolí

(Velké Meziříčí) Přírodní park Balinské údolí - území v rozmezí nadmořských výšek 425 - 520 m má charakter členité vrchoviny. Přírodní park Balinské údolí je zřízen k ochraně přírody zahloubeného údolí meandrující řeky Balinky, jejíž údolní niva je široká 10 - 20 metrů. Od ní

Přírodní park Bohdalovsko

Přírodní park Bohdalovsko se rozkládá území na Novoměstska, Velkomeziříčska, Bítešska a Ždárska, avšak nezasahuje do CHKO Žďárské vrchy. Důvodem zřízení byla ochrana krajinného rázu bez zásadního omezení hospodářských aktivit. Úkolem je zachovat krajinu, která nabí

Přírodní rezervace Branty

(Velká Losenice) Přírodní rezervace v CHKO Žďárské vrchy Branty (3,2 ha) - nedaleko obce Malá Losenice se na okraji lesa rozkládají na prameništích zrašelinělé louky, na okrajích olemované převážně smrkem a olší lepkavou. Bohatě se zde vyskytují chráněné a ohrožené druhy rostlin a živo

Národní přírodní rezervace Dářko

(Radostín) Na území téměř 65 hektarů nedaleko obce Radostín se rozkládá nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny. Z pokryvu rašeliníků a mechů vystupují bílé trsy suchopýru pochvatého. V podrostu se hojně objevují keříčky borůvky černé, brusinky obecné, vlochyně a

Přírodní rezervace Čtyři palice

(Křižánky) Čtyři palice (37,0 ha) - skalní útvar se nachází asi jeden kilometr nad obcí Milovy. Čtvrtohorním zvětráváním byly vypreparovány tři mohutné skalní bloky - Čtyřpaličatá skála, Děvín a Tvrz, na něž navazuje nižší hřeben Opomenutá. Čtyřpaličatá skála dosahuje délky

Přírodní park Svratecká hornatina

(Nedvědice) Jedná se o jeden z největších přírodních parků zasahující do kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Nachází se ve východní části okresu Žďár nad Sázavou podél řeky Svratky od hranice CHKO Žďárské vrchy po hranici s Jihomoravským krajem. Důvodem zřízení byla ochrana k 
 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
IČO: 28263693
webmaster@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
  
O Vysočině  Co vidět  Co dělat  Co se děje  Kde přespat  
Vysočina
Propagační materiály
Lidová kultura
Osobnosti Vysočiny
NEJ Vysočiny
Aktuality
Aktuality archiv
Partneři
Informační centra
Virtuálně
Geohra
Propagační materiály archiv
Turistické noviny
Mobilní turistická aplikace
Materiály cizojazyčné
Film Vysočina
Aplikace Cyklovýlety
Historie
Příroda
Města
Muzea a galerie
Rozhledny
Atraktivity pro děti
Pivovarnictví
Tipy na výlet
V létě
V zimě

        

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.